Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Skogstorpsskolan

Välkommen till Skogstorpsskolan!

Skogstorpsskolan

Området

Skogstorpsskolan ligger i norra delen av kommunen. Skolan har verksamhet från förskola till åk 9, fördelad på två skolledare och en förskolechef. Skolan har en stor härlig skolgård med grönområden, skogspartier, fotbollsplan och lekplatser.

Verksamhetsidé - vision

Skogstorpsskolan är en skola för huvudet, handen och hjärtat.

Det innebär att:

  • vi möter varandra med respekt och vänlighet
  • vi motverkar all form av kränkande behandling och mobbning
  • vi arbetar för att alla går ut med godkända betyg och erbjuder goda möjligheter till ett praktiskt/estetiskt sätt att arbeta.

Skogstorpsskolan ska vara en skola där alla elever känner sig välkomna, trygga och utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. Alla elever ska stödjas att nå läroplanens mål.

Våra barn/elever har sin tillhörighet i arbetsenheten, ”den lilla skolan i den stora”.

Skogstorpsskolan F-6

Verksamheten bedrivs i Skogstorpsskolans lokaler och på Borgen, ca 500 m från Skogstorpsskolan.

F-6 är organiserad i sju arbetsenheter. Paletten med tre förskoleklasser och Lilla Cerise med årskurs 1-3, samt Stora Cerise åk 4-5 har sina verksamheter i Borgen. På Skogstorp finns Lilla Lime och Lilla Turkos, som har verksamhet för åk 1-3, arbetsenheterna Stora Lime och Stora Turkos med verksamhet för åk 4-6.

Från läsåret 2021/2022 kommer det finnas tre enheter för de yngre eleverna. Alla tre kommer vara F-3 enheter. Stora Cerise blir en 4-6 enhet och Paletten kommer inte finnas kvar.

Till varje enhet finns ett arbetslag med 7-9 medarbetare, grundskollärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare.

Fritidshemsverksamheten är fördelad på sex enheter. På Borgen finns Palettens fritidsenhet med 2 förskoleklasser. Storfritids Borgen åk 2-5 och lilla Cerise F-1.

På Skogstorp finns två fritidsenheter för åk 1-2 samt Storfritids för åk 3-6. Förskoleklasser, grundskola och skolbarnomsorg delar/samutnyttjar lokalerna.

Skogstorpsskolan 7-9

På Skogstorpsskolan 7-9 finns enheterna A, B, C och D.
Varje enhet består av tre klasser, en klass i respektive årskurs, samt ett resursarbetslag, som dels arbetar mot arbetslag/elever som behöver stöd och stöttning men även finns som grund i vår studieverkstad.

Till varje enhet hör 6-7 medarbetare med olika ämnesbehörigheter.

Elevhälsa

Våra elevhälsoteam består av specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog, logoped, skolnärvarocoach samt SYV.

Årskurs 7-9 har även tillgång till en elevstödjare.

Trygghet och likabehandling

På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vi tar avstånd från alla typer av våld, mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Fokus ligger på barnets känsla. Vi arbetar för att alla elever och personal ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt. Detta ska leda till ett gott samarbetsklimat på skolan som ska ge alla elever en trygg och lugn studiemiljö. Alla elever har rätt till arbetsro efter sina behov.

På skolan leder och samordnar trygghetsteamen trygghetsarbetet. Se likabehandlingsplanerna nedan.

Inflytande i skolan

Barnen och eleverna på skolan har rätt att vara delaktiga i arbetet på skolan. På enheterna ansvarar pedagogerna på respektive enhet för att eleverna ges möjlighet att ta upp frågeställningar på klassråd, mentorstid, enhetsråd eller fritidsråd.

Elevrådsrepresentanter från de olika enheterna utses varje läsår. De träffas på elevråd en gång i månaden tillsammans med vuxna och diskuterar och reflekterar över aktuella frågeställningar.

Kontakta Skogstorpsskolan

Skogstorpsskolan

Mastgatan 7

019-58 80 00

Gunilla Kalmnäs,rektor 7-9

019-58 87 70 gunilla.kalmnas@kumla.se

biträdande rektor 7-9

019-58 80 00


Jens Berisson, rektor F-6

019-58 87 60

jens.berisson@kumla.se

Lotta Anelid, biträdande rektor

F-6

019-58 89 35

lotta.anelid@skola.kumla.seSpecialpedagoger


Ann-Marie Nyström

019-58 89 91

ann-marie.nystrom@skola.kumla.se

Lena Bolinder

019-58 87 83

lena.bolinder@skola.kumla.se

Malin Lee

019-58 87 83

malin.lee@skola.kumla.se


Karin Åkesson

019-58 82 28

karin.akesson@skola.kumla.se

Fritidsavdelningar


Lilla Lime

019-58 87 61

Lilla Turkos

019-58 87 79

Storfritids Skogstorp åk 3-6

019-58 87 81

Lilla Cerise åk F-1

019-58 87 76

Storfritids Borgen åk 2-5

019-58 81 34

Paletten förskoleklass A, B

019-58 87 77

Arbetsrum


Lilla Lime arbetsrum

019-58 87 61

Lilla Turkos arbetsrum

019-58 87 79

Lilla Cerise arbetsrum

072 23 70 402

Stora Turkos åk 4-6

019-58 87 81

Stora Lime åk 4-6

019-58 87 75

Arbetslag åk 7-9


Enhet A

019-58 87 74

Enhet B

019-58 87 64

Enhet C

019-58 87 63

Enhet D

019-58 87 62