Hagaskolan

Välkommen till Hagaskolan!

Hagaskolan

Hagaskolan ligger i centrala Kumla och grundades redan 1928. Här går elever i förskoleklass till årskurs 6. För oss på Haga är trygghet och gemenskap det som lägger grunden för undervisning och vi satsar mycket på att skolans elever ska göra och uppleva saker tillsammans.

Pedagogisk inriktning

På Hagaskolan står eleverna i centrum och vi arbetar för att skapa en trygg och inkluderande miljö där varje elev kan växa och utvecklas. Relationsskapande är en av våra viktigaste byggstenar och vår skolas mindre storlek främjar nära relationer mellan elever och lärare. I de åldersblandade trygghetsgrupperna för vi regelbundet samtal för att stärka barnens trygghet och sociala kompetens. Vi vill att tiden på Hagaskolan ska bli starten på ett livslångt lärande genom att barnen känner att arbetet är meningsfullt och inspirerande.

2023 hade Skolinspektionen regelbunden kvalitetsgranskning av skolan och de fokuserade då på fyra områden; rektors ledarskap, trygghet och studiero, undervisning samt betyg och bedömning. Skolinspektionen fann att Hagaskolan i hög utsträckning uppfyllde alla kriterier.

Vi strävar alltid efter en hög undervisningskvalitet och eleverna får möta olika former och metoder av undervisning. Genom formativ och summativ bedömning dokumenterar vi det enskilda barnets lärande i svenska, matematik och engelska. Det finns en röd tråd genom årskurserna där pedagogerna har likvärdig struktur i klassrummet som bidrar till trygghet och förberedelse, något som gynnar alla elever.

Inflytande i skolan

På Hagaskolan har vi regelbundna elevråd där representanter från varje klass deltar. Här har eleverna på skolan möjlighet att arbeta med och påverka skolfrågor. Varje klass har regelbundna klassråd där varje elev har möjlighet till elevinflytande. Fritidshemmet har fritidsråd som behandlar frågor som rör fritidshemmet.

På Hagaskolan arbetar vi för att vårdnadshavarna ska vara delaktiga i elevernas utveckling och skolgång och våra vårdnadhavarträffar, som vi bjuder in till varje läsår, sker på ett kooperativt sätt där vårdnadshavarna själva har ordet. Varje termin erbjuds elever och vårdnadshavare utvecklingssamtal och dessa är elevledda möten där eleverna styr i stegrande grad för varje årskurs.

Verksamhetsidé – vision

Vår vision på Hagaskolan är att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling för varje elev. Detta gör vi med kunskap, glädje, trygghet och höga förväntningar.

Kontakta Hagaskolan

Hagaskolan

Hagagatan 8

019-58 85 58 

Fritids, Fisk

019-58 85 65

Fritids, Mittemellan

019- 58 85 69

Fritids, Fågel

019-58 85 56

Fritids/skola Solen

019-58 69 56

Sarah Boljang, rektor

019-58 81 98

sarah.boljang@kumla.se

Ann Wahlström, bitr rektor

019-58 80 59

ann.wahlstrom@kumla.se

Carina Tengelin, skoladministratör

019-58 87 78

carina.tengelin@kumla.se