Tallängens skola

Välkommen till Tallängens skola!

Tallängens skola

Tallängens skola ligger mitt i lugna Hällabrottet, med skogen in på skolgården som erbjuder fantastiska möjligheter till lek och uteverksamhet.

Skolan består av förskoleklass, fritidshem och skola från årskurs 1 till 6. Under 2015 och 2016 skedde en successiv flytt av elever från Romarebäckens skola till Tallängens skola. Syftet var att skapa bärkraftiga enheter med goda möjligheter att säkerställa rätt behörighet och kompetens bland pedagogerna.

Det ursprungliga skolhuset är byggt 1967, med senare tillbyggnader – ett klassiskt skolhus i rött tegel med skolgård runt hela huset. I separata byggnader finns idrottshall och matsal/träslöjdslokal. På skolgården finns en fotbollsplan där is spolas under vintern.

Tallängens fritidshem finns i egna lokaler och barnen fördelas över lill- och storfritids. På Lillfritids går barn från klass F-1 och på Storfritids barn från klass 2-6. Fritidshemmet ansvarar också för rastaktiviteter tre dagar i veckan då barnen bjuds in till lek där en av skolans fritidspedagoger deltar. ​

Pedagogisk inriktning

På Tallängens skola arbetar vi med en stadig förankring i läroplanen och lägger stor vikt vid att skapa väl fungerande grupper med arbetsro och trygghet. Skolans lärare är alla behöriga med en bred behörighet och hög lärarkompetens.

Skolan arbetar aktivt med trygghetsarbete och vi har ett så kallat vuxenstödjarteam, som består av vuxna representanter från samtliga arbetslag på skolan. De träffas regelbundet och vid uppkommen anledning för att framför allt arbeta med förebyggande och åtgärdande insatser. På skolan genomförs olika kartläggningar för att upptäcka risker inom trygghetsområdet så att vi kan planera det främjande och förebyggande arbetet så effektivt som möjligt.

På skolan finns ett samarbete som involverar samtliga elever och vuxna på skolan i kompisgrupper som genomför olika aktiviteter under läsåret.

I klasserna 1-3 har skolan ett traditionellt klasslärarsystem med samma lärare som undervisar eleverna i de flesta ämnen. I klasserna 4-6 har skolan en kombination av klass- och ämneslärarupplägg. Matematik, svenska och engelska är tre ämnen där skolan arbetar ämnesvis. På skolan finns också behörig idrotts-, musik- och textilslöjdslärare som undervisar alla elever.

Skolan har ett väl utvecklat och systematiskt kvalitetsarbete som innefattar såväl regelbunden uppföljning och analys av elevernas resultat som skolutvecklingsarbete utifrån ett kollegialt lärande. På Tallängens skola tar alla vuxna ansvar för alla barn och vi bemöter alla barn med vänlighet, respekt och vi stöttar utifrån barnens behov.

Inflytande i skolan

På skolan arbetar vi med klassråd, elevråd, fritidsråd och matråd. Varje klass upprättar i början av höstterminen gemensamma klassregler som utvärderas regelbundet på klassråden. Elevråd genomförs med ca 6-8 veckors mellanrum där alla klasser finns representerade F-6, rektor leder alla elevråd. Fritidshemmet har fritidsråd och ansvarar även för att genomföra matråd tillsammans med kökets personal.

På Tallängen finns ett antal viktiga traditioner som t.ex. Tallängendagen, Tallängenflåset och en årlig fotbollsturnering, som i hög grad planeras och genomförs i samarbete mellan lärare och elever. Varje hösttermin startar vi också upp med en aktivitet i våra kompisgrupper.

Föräldramöten genomförs varje hösttermin, förutom förskoleklassen som har sitt föräldramöte under senare delen av våren. Föräldrar har också möjlighet till information och delaktighet via Kumla kommuns system med föräldraforum och föräldraråd. Föräldraforum genomförs på Tallängens skola två gånger per termin och det är alltid rektor som ansvarar för det.

Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin med ansvarig mentor. Skriftlig IUP upprättas varje hösttermin tillsammans med elev och föräldrar och omdöme skrivs till vårens utvecklingssamtal.

Kontakta Tallängens skola

Tallängens skola

Carléns väg 3

019-58 80 00

Lillfritids

019-58 88 38

Storfritids

019-58 88 39

Anders Holmqvist, rektor

019-58 88 31

anders.holmqvist@kumla.se

Eva Löfgren, skoladministratör

019-58 89 45

eva.lofgren@skola.kumla.se