Smedens förskola

Välkommen till Smedens förskola!

Smedens förskola

Förskolan ligger vackert belägen med närhet till skog, lekparker och grönområden. Vi har en väl utrustad gård med många möjligheter till kreativitet, nyfikenhet och glädje. För oss är utevistelsen viktig och barnen ges mycket tid till fri lek.

 

Vår förskola och avdelningar

Avdelning

Ålder

Järnet

yngre barn

Tången

äldre barn

Hammaren

äldre barn

Städet

yngre barn

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån målen och riktlinjerna i Läroplanen för förskolan, Lpfö98/2010/2016 och vår egen verksamhetsplan.

Några av målen i vår pedagogiska verksamhet är:

  • Att barnen ska känna sig välkomna och trygga i vår förskola. Vi lägger stor betoning på allas lika värde och rätt till en trivsam, lärorik och glädjefylld verksamhet.
  • Ett nära, öppet och tryggt klimat med vårdnadshavarna.
  • Att dagligen arbeta med värdegrunden och lära barnen innebörden av "hej, tack och förlåt". Pedagogen är den vägledande förebilden.
  • Att barnet känner delaktighet och ansvarstagande efter mognad. Vi arbetar mycket med barns inflytande och vill att barnen i möjligaste mån ska kunna påverka sin dag.

Lärplattformen InfoMentor

I Kumla kommun använder sig pedagogerna och vårdnadshavarna av lärplattformen InfoMentor. Där visar pedagogerna upp vad som händer i förskolan, nyheter, information och annat som är viktigt för vårdnadshavarna att ta del av. Det är också ett verktyg för pedagogernas dokumentation av barnen.

På Smedens förskola finns två IKT-piloter som kontinuerligt utbildas i våra digitala verktyg där InfoMentor ingår.

Föräldrasamverkan

Förskolan ska ses som ett komplement till hemmet. Vi lyfter fram vikten av ett nära samarbete där pedagogerna och vårdnadshavarna fostrar barnet tillsammans. Vi erbjuder utvecklingssamtal under vårterminen men de som önskar kan få det även under hösten. Det är en komplettering till vår dagliga kontakt vid lämning och hämtning. Förskolechefen bjuder in till Föräldraforum några gånger per termin.

Tredagarsinskolning

På vår förskola har vi tredagarsinskolning. Det innebär att vårdnadshavaren är med sitt barn under tre dagar och har huvudansvaret. Vi tycker det är viktigt att barnet känner trygghet under hela sin inskolning och att vårdnadshavaren ges möjlighet att se vår verksamhet. Barnet och vårdnadshavaren lär känna pedagogerna och miljön i lugn och ro. Vid behov kan inskolningen förlängas. Efter en tid erbjuds ett uppföljningssamtal där pedagogen berättar hur det går för barnet och där vårdnadshavaren kan ge synpunkter på inskolningen m.m.

Utvecklingspedagoger

På Smedens förskola finns två pedagoger som även är utvecklingspedagoger. Utvecklingspedagogen har ett nära samarbete med förskolechefen och de andra utvecklingspedagogerna i området. De träffas kontinuerligt varje vecka och diskuterar pedagogiska frågor och gör studiebesök m.m.


Kontakta Smedens förskola

Smedens förskola

Smedsgatan 43


Hammaren

019-58 84 04

Järnet

019-58 84 02

Städet

019-58 84 03

Tången

019-58 84 01

Indira Demo,
rektor

019-58 69 29
indira.demo@kumla.se