Malmens förskola

Välkommen till Malmens förskola!

Malmens förskola

Förskolan ligger i anslutning till Malmens skola, väldigt nära naturen.
Vi är en mångkulturell förskola med barnet i centrum. Förskolans pedagoger är engagerade och drivna samt skapar förutsättningar för barnen att utveckla kunskaper och förståelse för andras kulturer och värderingar.

Pedagogisk inriktning

Förskolan erbjuder en miljö som barnen känner sig trygga i. utifrån barnens intressen, frågor och funderingar. Pedagogiskt arbete utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen, frågor och funderingar.

När vi planerar vår utbildning läggs stor vikt på vår värdegrund med fokus på att barnen ska ha ett bra socialt samspel. Vi vill att varje barn ska få känna glädje och trygghet i leken samt känna sig delaktig i utformningen av utbildningen, då vi alla lär olika. Digitalisering är något vi ofta använder när vi undersöker tillsammans med barnen.

Ett av våra huvudmål är att barnen ska bli självständiga individer. Detta arbetar vi aktivt med genom att låta barnen testa olika saker själva eller tillsammans där vi, genom att vara närvarande pedagoger, finns med som stöd.

Under veckan finns det vissa tidsbestämda aktiviteter så som gymnastik. Vi prioriterar även utevistelsen där barnen får möjlighet att använda kroppen till fysisk aktivitet som främjar barns hälsa. Vi arbetar med att barnen ska bli medvetna om sin närmiljö och samhällsfunktioner.

Utvecklingspedagoger

På Malmens förskola finns två utvecklingspedagoger som har ett nära samarbete med rektorn och de andra utvecklingspedagogerna i området. De träffas kontinuerligt varje vecka med syfte att utveckla förskolans utbildning.

Föräldrasamverkan

Vi har en god och öppen kontakt med vårdnadshavarna i det dagliga mötet i hallen. Varje termin har vi drop-in fika och en större aktivitet med barn och vårdnadshavare. På höstterminen har vi föräldramötet och alla barn erbjuds ett utvecklingssamtal under vårterminen och ett under höstterminen. Vi samarbetar gärna kring familjers olika kulturer och traditioner.


Kontakta Malmens förskola

Malmens förskola

Andréns väg 21


Hallon

019-58 80 33

Jordgubben

019-58 80 34

Smultron

019-58 80 35

Nyponrosen

019-58 80 37

Indira Demo,
rektor

019-58 69 29

indira.demo@kumla.se


Text