Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Blå husets förskola

Välkommen till Blå husets förskola!

Bild på Borgens förskola. På bilden kan du se baksidan med lekredskap, blå fasad på huset och bord.

Blå Husets förskola ligger i norra delen av Kumla. Vi har en gård som lockar till lek, lärande och upptäckter. Vi har nära till skog och grönområden På förskolan finns det 4 avdelningar i åldrarna 1-5 år barnen fördelas på Upptäckarna som är 2 avdelningar avd. Rosa 1-3 år och avd. Grön 3-5 år. Utforskarna är 2 avdelningar avd. Gul 1-3 år och avd. orange 3-5 år. Vår förskola driver en verksamhet med utomhuspedagogiks inriktning. Vår vision är allt man kan göra inne kan man göra ute.

Pedagogisk inriktning

Vi utformar vår verksamhet efter läroplanen för förskolan, verksamhetsplan och trygghetsplan. Vi har en utomhuspedagogisk inriktning på förskolan som innebär att vi bedriver mycket av verksamheten utomhus, vid alla årstider, i alla väderlekar, både förmiddag och eftermiddag. Att vara ute ger barnen större utrymme och en naturlig plats för lek och lärande. Barn behöver miljöer som utmanar och som både kropp och hjärna kan få jobba. På vår gård, i skogen och i vår närmiljö finns material och upplevelser för alla sinnen och alla rörelsebehov.

Vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sin egen vardag på förskolan. Vi tar tillvara på varje individs förmåga och kompetens genom att vara närvarande och lyhörda pedagoger. Vi låter barnen känna att de blir lyssnade på genom projekt och genom val av aktiviteter. Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt där barnens intresse utforskas i mindre grupper. Barnens nyfikenhet, intresse och kompetens blir då ett roligt lärande för alla. Tillsammans med barnen utformar vi vår miljö så att den bjuder in till lärande lek och kreativitet där barnen kan utforska och lära med andra.

Avdelningar

På Blå huset förskola har vi två avdelningar;
Upptäckarna för yngre barn.
Utforskarna för äldre barn.

Vi arbetar mycket tillsammans under en dag på förskolan. Dock finns det stunder under dagen och veckan där vi är mer uppdelade på de två avdelningarna för att kunna tillgodose samtliga barns behov av utveckling.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att ha en förtroendefull dialog med vårdnadshavarna för att de ska känna sig trygga att lämna sitt barn till oss. Vi arbetar kontinuerligt för ett gott samarbete mellan förskola och hem.

Vi erbjuder vårdnadshavare utvecklingssamtal minst en gång per år samt bjuder in till föräldramöte under hösten.

Avdelningar, kontakt

avdelningar


Rosa: 019-58 69 17

Gul: 019-58 89 83

Grön: 019-58 89 84

Orange: 019-58 94 40


Kontakta Blå husets förskola

Blå husets förskola

Radiogatan 3


Utforskarna


Upptäckarna


Helena Byhlén Richardsson rektor


019-58 89 47
helena.byhlen-richardsson@kumla.se