Information till partier

Här hittar du information som vänder sig till partier och deras representanter.

Valsedlar

Valnämnden ansvarar för att beställa samt lägga ut namnvalsedlar för de partier som i något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått mer än 1 procent av rösterna. Valnämnden ser också till att det finna blanka valsedlar i röstnings- och vallokaler.

För övriga partier gäller att valsedlar lämnas av partierna till respektive röstnings- och vallokal.

För röstningslokalerna görs det under lokalernas öppettider. Kommunens bibliotektsbuss kommer vid några tillfällen användas för förtidsröstningslokal. Valsedlar som ska användas där lämnas till Servicecenter i stadshuset.

För vallokalerna på valdagen är det möjligt att lämna valsedlar från klockan 7.30. Det är röstmottagarna som placerar ut valsedlarna i valsedelställen efter att partierna har lämnat dem till röstmottagarna. Röstmottagarna ansvarar för att vid behov fylla på i valsedelställen av de valsedlar partierna levererat. Det är dock partiernas ansvar att leverera fler valsedlar.

Propaganda

Politisk propaganda i Kumla kommun avser:

 • Valaffischering för politiska partier utanför offentliga anslagstavlor.
 • Utdelning av skriftlig information om politiska partier, som broschyrer och flygblad.
 • Klädsel och utrustning med partipolitiska beteckningar och symboler.
 • Muntlig politisk information/agitation med teknisk utrustning, som högtalare.

Politisk propagande får inte finnas eller förekomma inom 25 meter från vallokalernas och röstningslokalernas ingångar. Till politisk propaganda räknas:

 • Valaffischer för politiska partier.
 • Utdelning av skriftlig information om politiska partier, som broschyrer, flygplad och valsedlar.
 • Klädsel och utrustning med partipolitiska beteckningar och symboler.

Muntlig politisk information/agitation inte får föras inom hörhåll för väljare som befinner sig i direkt närhet av vallokaler och röstningslokaler.

Affischering

Inom detalplanelagt område

Tillstånd söks från Polismyndigheten: Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats. På kumla.se finns mer information om affischering här: Tillstånd och regler - Kumla kommun Länk till annan webbplats.

Utanför detaljplanelagt område

Enligt Länsstyrelsen i Örebro län har de politiska partier som deltar i 2024 års val till Europaparlamentet tillstånd till valaffischering utmed allmänna vägar inom Örebro län under tidsperioden den 12 maj–16 juni 2024. Tillståndet gäller utom detaljplanelagt område (inom sådana områden söks tillstånd hos respektive kommun).

Följande villkor gäller för tillståndet:

 • Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder och mötesfria landsvägar (”2+1-väg”) och inte heller på broar över sådana vägar.
 • Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock inte inom vägområdet.
 • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
 • Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).
 • Valaffischer ska tas ned senast den 16 juni 2024.
 • Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.
 • I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).

Tillståndet förutsätter att markägaren har medgett att affisch får sättas upp.
Inom detaljplanelagda områden söks tillstånd hos respektive kommun.