Röstning med bud

Att rösta med bud innebär att man som väljare får hjälp med att transportera sin röst till en vallokal eller till en röstningslokal där man kan förtidsrösta.

Vem får rösta med bud?

Den som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller är gammal och inte själv kan ta sig till vallokalen får rösta med bud. Dessutom får väljare som betjänas av lantbrevbärare anlita denne som bud. Väljare som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan också rösta med bud.

Vad behöver man?

För att rösta med bud behövs förutom budet ett vittne samt valsedlar, valkuvert och ett ytterkuvert för budröstning. Vittne och bud får inte vara samma person. Kuvert och valsedlar som behövs kan hämtas eller beställas före valet hos valkansliet eller i någon av de lokaler där det är möjligt att förtidsrösta.

På valdagen kan material hämtas i närmaste vallokal.

Vem får vara bud?

Budet, som måste ha fyllt 18 år, kan vara:

  1. väljarens make, sambo eller partner, samt väljarens, makens, sambons eller partnerns barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  2. de som i sitt arbete eller på liknande sätt vårdar väljaren eller brukar hjälpa till i personliga angelägenheter
  3. de som särskilt har förordnats av kommunen att vara bud
  4. lantbrevbärare
  5. anställda vid häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Vem kan vara vittne?

Vittnet måste ha fyllt 18 år.

Hur gör man?

Väljaren gör själv i ordning sin röst genom att lägga ner en valsedel för varje val i valkuverten och klistra igen dem. Valkuverten ska i budets och vittnets närvaro läggas i ett ytterkuvert för budröstning. Ytterkuvertet måste klistras igen.

Därefter ska väljaren intyga att budrösten gjorts i ordning på rätt sätt. Det görs genom att väljaren skriver sin namnteckning och sitt personnummer på framsidan av ytterkuvertet. Vittnet skall därefter intyga att väljaren gjort i ordning sin röst på rätt sätt. Vittnet skriver sin namnteckning, sitt personnummer och sin adress på framsidan av ytterkuvertet.

Budet ska kontrollera väljarens identitet. På ytterkuvertet markeras hur identiteten har kontrollerats. Budet ska ange vilken typ av bud han/hon är: anhörig, vårdare eller motsvarande, utsedd av kommunen, lantbrevbärare eller anställd vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Slutligen ska budet intyga att väljaren gjort i ordning sin röst på rätt sätt och att uppgifterna som väljaren intygat är riktiga. Detta intygas genom att budet skriver under med sin namnteckning på baksidan av ytterkuvertet samt uppger personnummer och adress. Budet ska se till att väljaren klistrar igen kuvertet.

Var lämnas budrösten?

Budet lämnar rösten i vallokalen i det valdistrikt där den röstande är upptagen i röstlängd. Var vallokalen är belägen framgår av röstkortet. Det är också möjligt att förtidsrösta i en röstningslokal genom bud. Budet måste då ha med sig den röstandes röstkort.