Aktivitetsbidrag för seniorer

Utgår till förening som beviljats grundbidrag och
som inkommit med godkänd ansökan

Bidragsnivån baseras på antal deltagare::

  • Grupp med 3-10 bidragsberättigade deltagare får 20 kr/timme per genomförd sammankomst.
  • Grupp med 11-20 bidragsberättigade deltagare får 40 kr/timme och genomförd sammankomst.
  • Grupp med 21-30 bidragsberättigade deltagare får 60 kr/timme och genomförd sammankomst.

Föreningen ska ha sökt och beviljats grundbidrag eller startbidrag för att erhålla bidraget. Ansökan görs två gånger per år, senast 25 februari och 25 augusti. Ansökan görs då på föregående periods aktiviteter. Aktiviteter genomförda
1 januari-30 juni ansöks senast 25 augusti och aktiviteter genomförda
1 juli-31 december ansöks senast 25 februari (året efter).

Frågor kring aktivitetsbidrag

Hur många siffror i personnumret behöver framgå i närvarokorten för aktivitetsbidragen?

Det fullständiga personnumret ska framgå av aktivitetskorten för att styrka att personerna är skrivna i Kumla kommun.

Har kommunen rätt att begära in personuppgifter såsom fullständiga personnummer på deltagare och/eller medlemmar för detta ändamål enligt GDPR (dataskyddsförordningen)?

Kumla kommun har stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e att inhämta personuppgifter för ändamålet som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänintresse.

Föreningen är dock skyldig enligt dataskyddsförordningen att underrätta den registrerade om att uppgifterna kan komma att lämnas vidare till Kumla kommun.

Hur definieras deltagare med funktionsvariation?

Deltagare med funktionsvariation definieras enligt reglementet som deltagare som med anledning av en synlig eller dold fysisk eller psykisk funktionsvariation har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens. 4.3 Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer
med funktionsvariationer, § 9.

Finns det någon åldersgräns för att erhålla aktivitetsbidrag för
personer med funktionsvariationer?

För deltagare med funktionsvariation/er finns ingen bortre åldersgräns.
4.3 Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med
funktionsvariationer, § 9

Innefattas sjukpensionärer av aktivitetsbidraget för barn, unga och
personer med funktionsvariationer?

Om deltagarna med anledning av en synlig eller dold fysisk eller psykisk funktionsvariation har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens, kan föreningen ansöka om aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med funktionsvariationer.

Att vara sjukpensionär innebär dock inte per automatik att föreningen är berättigad bidraget. 4.3 Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med funktionsvariationer, § 9.

Närvarokort aktivitetsbidrag

Om ni önskar ansöka om aktivitetsbidrag; kom ihåg att spara närvarokort som blir underlag för ansökan: