Lokal- och anläggningsbidrag

Syftet med bidraget är att stödja förening som äger eller hyr lokal som inte tillhandahålls eller kan tillhandahållas av kommunen. Lokal- och anläggningsbidrag utgår till förening som beviljats grundbidrag och som inkommit med godkänd ansökan. Bidraget baseras på de kostnader föreningen haft under året och betalas i efterskott året därpå.

Bidraget utgår med 60% av lokalkostnaden exklusive hyresintäkter, dock max
35 000 kr per förening och år. Bidragsgiltliga kostnader är kallhyra, värmekostnader, El-, Va-, sotning- och sophämtningskostnader.

För förening som hyr lokal ska följande handlingar bifogas vid ansökan:
• Hyresavtal eller hyresavier för perioden.
• Eventuell specifikation över värmekostnader för perioden
• Eventuell specifikation över el-, VA- och sophämtningskostnader för
perioden
För förening som äger egen lokal ska följande handlingar bifogas vid
ansökan:
• Specifikation av lokalens totala driftkostnader och hyresintäkter

Föreningen ska ha sökt och beviljats grundbidrag eller startbidrag för att erhålla bidraget. Ansökan kan göras en gång per år, senast 25 februari eller 25 augusti.

Frågor kring lokalkostnadsbidrag

Min förening bokar lokal och betalar då en avgift per gång via faktura, kan vi söka lokalkostnadsbidrag?

Ja, om lokalen uppfyller villkoren för lokalkostnadsbidraget kan föreningen söka lokalkostnadsbidrag för detta. Fakturorna motsvarar då hyresavin och ska bifogas ansökan.

Betalar er förening kallhyra och ska söka lokalkostnadsbidrag?

I e-tjänsten ska ni då bifoga eventuella kostnader för el, värme, VA, sotning och sophämtning på samma ställe där ni infogar hyreskalkylen.

Det går bra att bifoga fler filer vid infogandet av hyreskalkylen så alla eventuella kostnader utöver hyran ska bifogas där.