Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför de uppdrag och beslut som samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden har fattat.

Illustration som visar på tomter i Kumla kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för:

 • Bygglov, tillsyn och kontroll vid ny-, till- och ombyggnad av byggnader.
 • Byggnader, mark, gator och vägar, som fastighetsägare och utvecklare.
 • Drift och underhåll av kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboende, idrotts- och fritidsanläggningar samt kulturfastigheter.
 • Byggledning.
 • Fysisk planering avseende översiktlig- och detaljplanering av mark för byggnader och anläggningar.
 • GIS-teknik (geografiskt informationssystem), kartor, mätning och utsättning.
 • Lokalförsörjning, exploatering, investeringar, köp och försäljning av kommunens fastigheter.
 • Miljö- och hälsoskydd avseende yttre- och inre miljö, livsmedelshygien, övergripande miljösamordning.
 • Renhållning inom alla områden, från lokalvård till farligt avfall och återvinningscentral. 
 • Trafiksäkerhetsåtgärder och parkeringsreglering.
 • Tillagning av mat till kommunens förskolor, grundskolor och äldreomsorg.
 • Vatten- och avloppsreningsverk.
Anna Windal, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Windal, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen