Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Bolag och kommunalförbund

Kumla kommun äger eller är delägare i flera bolag som är allmännyttiga på något vis; fastigheter, bostäder, stadsnät och brandkår.

Två vindkraftverk på ett fält

Bolag som Kumla kommun äger eller är delägare i

Kumla Bostäder AB (100%)

Kumla Bostäder AB ägs till 100% av Kumla kommun. Bolagets vision är att erbjuda lägenheter för olika faser i livet. Ambition är att erbjuda flexibla lägenheter med höga miljömål. Kumla Bostäder förvaltar drygt 2 000 lägenheter i Kumla kommun.

Kumla Fastigheter AB (100%)

​Kumla Fastigheter AB bildades 1964. Bolaget ägs till 100% av Kumla kommun. Företagets verksamhetsmål är att utföra allmänna näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun, främst genom att anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri- och kontorsändamål.

KumBro Utveckling AB (20%)

Utvecklingsbolaget ägs till 20% av Kumla kommun och till 80% av Örebro kommun. Bolaget har en styrelse med representanter från Kumla och Örebro kommun. Bolaget äger till 100% dotterbolagen KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB. KumBro Utveckling AB kommer att ansvara för utvecklingsprojekt inom områden som exempelvis solenergi, biogas, fjärrvärme och avfall.

KumBro Stadsnät AB (50%)

Sedan juni 2013 ansvarar det gemensamma stadsnätsbolaget för att äga och förvalta ett öppet bredbandsnät I Kumla och Örebro kommuner.

KumBro Vind AB (50%)

KumBro Vind AB har varit i drift sedan februari 2013. Bolagetsändamål är att utveckla och äga vindkraft, främst i vår egen region. Syftet med bolaget är att nå målsättningarna om tillförsel av mer förnybar energi i kommunernas energi- och klimatstrategier. Bolaget är öppet även för andra intressenter både inom privat och offentlig sektor. Bolaget planerar även att bilda en ekonomisk förening (vindkraftkooperativ) där privatpersoner och mindre företag kan bli delägare.

Biogasbolaget i Mellansverige AB (10%)

Biogasbolaget i Mellansverige AB började sin verksamhet år 2010. Verksamheten omfattar biogasproduktion, distribution och försäljning av biogas till företag och två tankställen, ett i Karlskoga och ett i Kumla.

Biogasbolagets affärsidé är att producera, distribuera och sälja biogas till företag och publika tankställen i Karlskoga- och Örebroregionen samt till företag utanför regionen.

Scantec AB (50%)

Sedan 1 juli 2015 ägs bolaget till 50% av Kumla och till resterande 50% av Region Örebro läns förvaltnings AB.

Verksamheten är inriktad på fordons – och förarutbildning och består av områdena gymnasial verksamhet, yrkesvuxutbildning samt trafikskoleverksamhet.

Örebro läns Flygplats AB (5,05%)

Bolaget driver och förvaltar Örebro läns Flygplats. Ändamålet är att tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

Bolaget ska verka för att flygplatsen ingår i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och transportcentrum i regionen.

Kommunalförbund som Kumla kommun är delaktiga i

Nerikes Brandkår (11,5%)

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.

Samordningsförbundet Sydnärke

Samordningsförbundet Sydnärke bedriver ett frivilligt samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro läns landsting samt kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Förbundet har funnits sedan november 2008 och är till för invånarna i vårt geografiska område.

Förbundets uppgifter är att arbeta för att stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur och finansiera och stödja insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med syfte att uppnå eller förbättra sin möjlighet till egen försörjning. Mer information hittar du här.