Bolag och kommunalförbund

Kumla kommun äger eller är delägare i flera bolag som är allmännyttiga på något vis; fastigheter, bostäder, stadsnät och brandkår.

Två vindkraftverk på ett fält

Bolag som Kumla kommun äger eller är delägare i

Kumla Bostäder AB (100%)

Kumla Bostäder AB ägs till 100% av Kumla kommun. Bolagets vision är att erbjuda lägenheter för olika faser i livet. Ambition är att erbjuda flexibla lägenheter med höga miljömål. Kumla Bostäder förvaltar drygt 2 000 lägenheter i Kumla kommun.

Kumla Fastigheter AB (100%)

​Kumla Fastigheter AB bildades 1964. Bolaget ägs till 100% av Kumla kommun. Företagets verksamhetsmål är att utföra allmänna näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun, främst genom att anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri- och kontorsändamål.

KumBro Utveckling AB (20%)

Utvecklingsbolaget ägs till 20% av Kumla kommun och till 80% av Örebro kommun. Bolaget har en styrelse med representanter från Kumla och Örebro kommun. Bolaget äger till 100% dotterbolagen KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB. KumBro Utveckling AB kommer att ansvara för utvecklingsprojekt inom områden som exempelvis solenergi, biogas, fjärrvärme och avfall.

KumBro Stadsnät AB (50%)

Sedan juni 2013 ansvarar det gemensamma stadsnätsbolaget för att äga och förvalta ett öppet bredbandsnät I Kumla och Örebro kommuner.

KumBro Vind AB (50%)

KumBro Vind AB har varit i drift sedan februari 2013. Bolagetsändamål är att utveckla och äga vindkraft, främst i vår egen region. Syftet med bolaget är att nå målsättningarna om tillförsel av mer förnybar energi i kommunernas energi- och klimatstrategier. Bolaget är öppet även för andra intressenter både inom privat och offentlig sektor. Bolaget planerar även att bilda en ekonomisk förening (vindkraftkooperativ) där privatpersoner och mindre företag kan bli delägare.

Biogasbolaget i Mellansverige AB (10%)

Biogasbolaget i Mellansverige AB började sin verksamhet år 2010. Verksamheten omfattar biogasproduktion, distribution och försäljning av biogas till företag och två tankställen, ett i Karlskoga och ett i Kumla.

Biogasbolagets affärsidé är att producera, distribuera och sälja biogas till företag och publika tankställen i Karlskoga- och Örebroregionen samt till företag utanför regionen.

Scantec AB (50%)

Sedan 1 juli 2015 ägs bolaget till 50% av Kumla och till resterande 50% av Region Örebro läns förvaltnings AB.

Verksamheten är inriktad på fordons – och förarutbildning och består av områdena gymnasial verksamhet, yrkesvuxutbildning samt trafikskoleverksamhet.

Örebro läns Flygplats AB (5,05%)

Bolaget driver och förvaltar Örebro läns Flygplats. Ändamålet är att tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

Bolaget ska verka för att flygplatsen ingår i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och transportcentrum i regionen.

Kommunalförbund som Kumla kommun är delaktiga i

Nerikes Brandkår (11,5%)

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.

Samordningsförbundet Sydnärke

Finansiell samordning bedrivs av finansiella samordningsförbund och är ett frivilligt samarbete mellan en försäkringskassa, en arbetsförmedling, ett landsting eller region samt en eller flera kommuner. I vårt geografiska område finns sedan november 2008 Samordningsförbundet Sydnärke som är till för invånarna i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommuner.

Genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet finns möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till förvärvsarbete. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning. De disponibla resurserna ska användas för samordnade insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

För att finansiell samordning ska komma till stånd krävs att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande parter. Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade. Staten bidrar med hälften och ska därmed finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Landsting/region ska bidra med en fjärdedel och den eller de kommuner som deltar bidrar med en fjärdedel av finansieringen. Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet.

Målgruppen består av personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan och förhindra rundgång mellan olika aktörer.

Ett samordningsförbund ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får Samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Det ansvarar således inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall.

De samverkande parterna behåller sitt nuvarande ansvar för rehabilitering av och annat stöd till enskilda personer. Rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder beviljas i de enskilda fallen av respektive samverkande part.

För mer information, besök Finsam Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordningsteamet i Sydnärke

Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd från flera myndigheter? Då kan du kontakta Samordningsteamet.

Samordningsteamet i Sydnärke är ”EN DÖRR IN”, en sluss till samhällets samlade resurser och insatser. Vi som samverkar i Samordningsteamet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Syfte och mål

Syftet är att ge effektiv och snabb vägledning till dig som är i behov av samordnat stöd. Målet är att du ska kunna nå egen försörjning.

Vi erbjuder

  • Kartläggning av aktuell situration.
  • Rekommendation av rehabiliterande insatser.
  • Kontakt och stöd till aktualisering hos vårdgivare, myndigheter eller andra insatser. Hjälp att förstå och tolka myndighetsbeslut.
  • Stödjande och coachande samtal.
  • Arbetsträning. Vår arbetsträning är en lågtröskelverksamhet där kravet är att du kan ta dig till en aktivitet några gånger i veckan ett fåtal timmar för att sedan trappa upp och öka ditt deltagande.

För vem?

Samordningsteamet finns för dig som är 16-66 år och som är långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven, behöver stöd från flera myndigheter eller behöver stöd för att klara egen försörjning

Du måste vara folkbokförd i Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun eller Askersund kommun.

Hur går jag tillväga för att få stöd?

Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Samordningsteamet. Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon myndighet.

Kontakt

För mer information ta kontakt med Ylva Viggosson, samordnare för Samordningsteamet i Sydnärke, via telefon 072- 547 35 65 eller via e-post ylva.viggosson@kumla.se