Rådgivande organ

I Kumla kommun är det viktigt att olika intressegrupper får komma till tals. Därför finns det rådgivande organ som fungerar som stöd för kommunens nämnder.

I råden träffas politiker och tjänstemän från kommunen tillsammans med representanter från intressegrupperna.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) består av representanter från kommunen, räddningstjänsten och polisen.

BRÅ arbetar för att Kumla kommun ska vara en trygg och säker kommun att vistas i. Saker som BRÅ arbetar med kan exempelvis vara bättre planerad gatubelysning eller nattvandring på stan.

I vårt arbete att göra Kumla kommun till en säkrare och tryggare plats har vi infört en förslags- och frågebrevlåda du kan använda dig av för att hjälpa oss i arbetet.

Pensionärsråd

Från och med den 1 januari 2019 har Kumla kommun ett pensionärsråd!

Pensionärsrådet är ett förum för samråd och informationsutbyte mellan pensionärsföreningar aktiva i Kumla kommun och Kumla kommun.

Rådet har också representanter i kommunen tillgänglighetsgrupp som ska ges möjlighet att yttra sig över planer och ritningar för nya områden och ombyggnationer.

Råd för personer med funktionsvariation

Från och med den 1 januari 2019 har Kumla kommun ett råd för personer med funktionsvariation!

Rådet för personer med funktionsvariation är ett förum för samråd och informationsutbyte mellan organisationer för personer med funktionsvariation och Kumla kommun.

Rådet har också representanter i kommunens tillgänglighetsgrupp som ska ges möjlighet att yttra sig över planer och ritningar för nya områden och ombyggnationer.

Sociala rådet

Från och med 1 januari 2019 har Sociala rådet upphört.

Sociala rådets uppgift är i huvudsak att bevaka och initiera ärenden som generellt gäller de äldre och funktionshindrade i Kumla kommun.

Sociala rådet i Kumla har dessutom en tillsatt tillgänglighetsgrupp som granskar byggnadsritningar till offentliga lokaler.