Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förebreda ärenden till kommunfullmäktige. Den ansvarar också för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige verkställs och följs upp.

Alla ärenden kommunstyrelsen arbetar med bereds av ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar även i många ärenden med tillåtelse av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och lika många ersättare och utses av kommunfullmäktige.

Andreas Brorsson (S)

Andreas Brorsson (S), kommunstyrelsens ordförande