Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förebreda ärenden till kommunfullmäktige. Den ansvarar också för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige verkställs och följs upp.

Alla ärenden kommunstyrelsen arbetar med bereds av ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar även i många ärenden med tillåtelse av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och lika många ersättare och utses av kommunfullmäktige.

Andreas Brorsson (S)

Andreas Brorsson (S), kommunstyrelsens ordförande