Sydnärkes överförmyndarnämnd

I Sydnärkes överförmyndarnämnd ingår fem kommuner. Dessa är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.

Överförmyndarverksamhetens område är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen. Myndigheten ser till att personer, som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att kunna sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra och den enskilde får goda levnadsvillkor.

Överförmyndarnämnden har också som uppgift att tillse att de minderårigas rätt bevakas. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, när den omyndige har del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare.

Överförmyndarnämnden i sin tur står under tillsyn av länsstyrelsen. Eftersom överförmyndarnämnder är en förvaltningsmyndighet utövar även justitieombudsmannen (JO) tillsyn över myndigheten. Överförmyndarkansliet arbetar på delegation av överförmyndarnämnden.

I Kumla kommun har överförmyndaren delegerat alla ärenden till kansliets överförmyndarhandläggare.

Göran Andersson (M), ordförande Sydnärkes överförmyndarnämnd

Göran Andersson (M), ordförande Sydnärkes överförmyndarnämnd