Sydnärkes överförmyndarnämnd

I Sydnärkes överförmyndarnämnd ingår fem kommuner. Dessa är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.

Överförmyndarverksamhetens område är att  vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen. Detta görs genom förmyndare, gode män och förvaltare som överförmyndaren utövar tillsyn över.

I Kumla kommun har överförmyndaren delegerat alla ärenden till kansliets överförmyndarhandläggare. 

Göran Andersson (M), ordförande

Göran Andersson (M), ordförande