Kommunfullmäktige

I kommunen är det kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. I Kumla kommun består den av 45 direktvalda ledamöter som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige tar alla viktiga beslut som rör principfrågor och utser vilka ledamöter som ska ingå i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Andra beslut som kommunfullmäktige fattar berör bland annat kommunens budget, mål och riktlinjer för verksamheten,  verksamhetsområden för kommunens nämnder och mycket mera.

Till kommunfullmäktige läggs ärenden fram från kommunens nämnder eller kommunledningskontoret via kommunstyrelsen. Motioner lämnas in av enskilda ledamöter. Den som är folkbokförd i Kumla kommun kan lämna in medborgarförslag som rör den kommunala verksamheten.

Alltid öppna möten

Alla har rätt att följa kommunfullmäktiges sammanträden på plats. Dessa sker i Folkets Hus vid järnvägsstationen tio gånger per år. Ingången för dig som åhörare är via Biografen. Du kan också följa sammanträdet direkt via närradion på 94,3 Mhz eller via Webb-TV, se länk i högerspalten.

En gång per år brukar fullmäktige sammanträda på annan plats än i Folkets Hus.

Mandatfördelning

För perioden oktober 2022 - oktober 2026 är mandatfördelningen av de 45 platserna i fullmäktige enligt följande:

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Politiska partier

Mandat

Socialdemokraterna

15

Sverigedemokraterna

9

Moderaterna

9

Liberalerna

4

Centerpartiet

4

Vänsterpartiet

2

Kristdemokraterna

2

Arbetet

Arbetet styrs bl.a. av kommunallagen samt av en arbetsordning som kommunfullmäktige själv har antagit. Inför sammanträdet förbereds det av dess presidium (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) och ärendena har behandlats av kommunstyrelsen som lämnar förslag på vilket beslut som ska fattas.

Eva-Lena Gustafsson (S), kommunfullmäktiges ordförande

Eva-Lena Gustafsson (S), kommunfullmäktiges ordförande

Thomas Vuolo (M), 1:e vice ordförande

Kajsa Rosén (L), 2:e vice ordförande