Kumla kommuns revision

Revisionens uppdrag

Kommunrevisionens uppdrag framgår av kommunallagens tolfte kapitel. Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs av nämnderna och de kommunala bolagen. Detta är ett mycket omfattande uppdrag och för att ha en chans att lyckas görs varje år en analys av vilka risker som föreligger och hur väsentliga dessa är ur ekonomisk och politisk synpunkt.

Som exempel kan konstateras att även en liten ekonomisk skada kan få mycket stora politiska konsekvenser. Risk – och väsentlighetsanalysen utgör grund för beslut om vilka granskningar som ska prioriteras under det kommande verksamhetsåret.

Ytterst handlar uppdraget om att en gång om året pröva nämnders och styrelsers ansvarstagande och uttala sig till kommunfullmäktige i ansvarsfrågan. Revisionen ska kännetecknas av oberoende, saklighet, hög kompetens och integritet.

Revisionens inriktningsmål är att verka för att:

  • fullmäktiges mål och uppdrag fullföljs,
  • fullmäktige får en rättvisande redovisning av ekonomi och verksamhet från nämnder och styrelser,
  • nämnder och styrelser tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi, verksamhet och kvalitet.

Revisionens granskningar 2020

Revisionens granskningar 2019

Revisionens granskningar 2018

Revisionens granskningar 2017

Revisionens granskningar 2016

Revisionens granskningar 2015

Revisionens granskningar 2014

Revisionens granskningar 2013

Revisionens granskningar 2012

Revisorer

Följande sju revisorer har uppdrag under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Ola Daréus

Ola Daréus, ordförande
ola.dareus@kumla.se

Björn Eriksson

Björn Eriksson, vice ordförande
bjorn.eriksson@kumla.se

IngaLill Eriksson
Kurt-Erik Gullberg

Kurt-Erik Gullberg
kurt-erik.gullberg@kumla.se

Anna Markström
Gudrun Persson

Gudrun Persson

Gudrun Persson

Anders Schölin