Hur fungerar en kommun?

Kumla kommun styrs av politiker som valts av medborgarna. Kommunens uppgift är att ta tillvara de gemensamma intressen som finns från människor som bor och arbetar inom kommunen.

Ordet kommun kommer från latinets ”gemensam” och det säger en del om hur en kommun fungerar. Den är till för sina medlemmar, medborgarna, som genom allmänna val väljer vilka som ska styra kommunen och ha ansvar för kommunens utveckling. Det är alltså medborgarna som gemensamt bestämmer och påverkar hur deras kommun ska fungera.

Kommunfullmäktige – högsta beslutande organ

Som medborgare i Kumla kommun kan du vara med och bestämma vilka som ska ingå i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Det gör du genom att utnyttja din rösträtt i de allmänna valen som hålls vart fjärde år.

I Kumla kommuns kommunfullmäktige sitter 45 direktvalda ledamöter. Kommunfullmäktige tar alla viktiga beslut som rör principfrågor och utser även vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Mandatfördelning

För perioden oktober 2018 - oktober 2022 är mandatfördelningen av de 45 platserna i fullmäktige enligt följande:

Mandatfördelning 2018-2022

Politiska partier

Mandat

Socialdemokraterna

15

Moderaterna

8

Sverigedemokraterna

7

Liberalerna

5

Centerpartiet

4

Kristdemokraterna

3

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

1

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen. Den består av ledamöter som utsetts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet inom kommunen. Den har även till uppgift att förbereda och yttra sig i alla de ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om.

Nämnder, förvaltningar och bolag

För att kommunen ska kunna sköta sina verksamheter finns det nämnder med olika ansvarsområden. Vilka ansvarsområden nämnderna ska ha bestäms av kommunfullmäktige. I nämnderna sitter politiker som tar beslut i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda tjänstemän. Förvaltningarna genomför och verkställer de beslut som politikerna tar och ser till att kommunen sköter sina verksamheter. Kumla kommun äger också, helt eller delvis, flera bolag som alla ska bidra till att kommunen blir en bra plats för både människor och företag att vistas på.

Vad gör kommunen?

Kumla kommun har det största ansvaret när det gäller den samhällsservice som finns för dig som lever och verkar inom kommunen. Till exempel ser vi till att det finns sköna grönområden, en trygg och säker skolmiljö och att du har rent vatten i kranen. Förutom en fungerande kommun vill vi även se till att det händer och sker saker i kommunen. Genom olika event och föreställningar inom nöje, kultur och idrott försöker vi göra Kumla kommun till en levande plats där människor trivs.