Botanisk inventering av Fjärilslandskapet - Kumla kommun

Under sommaren 2020 har botanikern Owe Nilsson inventerat 17 olika ängsytor på kommunal mark inom Fjärilslandskapet. Inventeringen har lagt fokus på positiva och negativa indikatorarter för ängsmarker. På fem av ängsmarkerna hittades så pass många indikatorarter att de kan klassas som ängar med mycket höga naturvärden.

Botanisk inventering

Positiva indikatorarter

Här presenteras de positiva indikatorarter som hittades under inventeringen. Siffran inom parentes anger antalet ängsytor där arten påträffades.

Vårbrodd (5)

Getväppling (3)

Lundtrav (2)

Darrgräs (8)

Stor blåklocka (11)

Liten blåklocka (11)

Vårstarr (1)

Spåtistel (4)

Rödklint (5)

Väddklint (11)

Harmynta (1)

Klasefibbla (5)

Brudbröd (7)

Gulmåra (15)

Ängshavre (15)

Blåsippa (8)

Åkervädd (14)

Gökärt (1)

Prästkrage (2)

Vildlin (1)

Käringtand (2)

Bockrot (11)

Svartkämpar (3)

Rödkämpar (4)

Rosettjungfrulin (1)

Blodrot (2)

Gullviva (4)

Backsippa (1)

Ängssyra (4)

Gul fetknopp (1)

Kantig fetknopp (1)

Smällglim (2)

Läkevänderot (1)

Teveronika (10)

Ärenpris (1)

Ängsviol (1)

Övriga positiva arter

Backstarr (1)

Gullklöver (1)

Buskviol (11)

Negativa indikatorarter

Kirskål (1)

Hundkex (7)

Knylhavre (16)

Åkertistel (8)

Hundäxing (16)

Älgört (7)

Knapptåg (1)

Örnbräken (4)

Skräppor (2)

Brännässla (5)

Övriga negativa

Ryssgubbe (1)

Invasiva arter

Kanadensiskt gullris (3)

LONA