Upptäck områdets växter

Den kalkrika berggrunden i Fjärilslandskapet Norra Mossby gör att floran är ovanligt rik i området. Minst 450 arter har hittats. Här finns flera arter som är väldigt ovanliga på andra håll i Närke. Ett exempel på det är spåtisteln Carlina vulgaris på bilden nedan. Den är starkt kalkgynnad och har sitt främsta fäste i landskapet på kalkhällarna norr om Bergabrottet. På våren är blomsterprakten fantastisk med oerhört vacker blomning av blåsippa. Senare på våren rekommenderas speciellt besök till ängen i Norra Mossby naturreservat eller till någon av de "nya" ängarna i området.

Spåtistel

Spåtistel. Foto: Per Karlsson Linderum.

Artlista - Kärlväxter i Fjärilslandskapet Norra Mossby

Skavfräken

Equisetum hyemale

Ängsfräken

Equisetum pratense

Ormtunga

Ophioglossum vulgatum

Örnbräken

Pteridium aquilinum

Tajgaörnbräken

Pteridium aquilinum subsp. latiusculum

Stenbräken

Cystopteris fragilis

Ekbräken

Gymnocarpium dryopteris

Majbräken

Athyrium filix-femina

Skogsbräken

Dryopteris carthusiana

Träjon

Dryopteris filix-mas

Stensöta

Polypodium vulgare

Lärk

Larix decidua

Gran

Picea abies

Tall

Pinus sylvestris

Vanlig en

Juniperus communis var. communis

Svalting

Alisma plantago-aquatica

Vattenpest

Elodea canadensis

Ormbär

Paris quadrifolia

Vårlök

Gagea lutea

Brandlilja

Lilium bulbiferum

Vanlig brandlilja

Lilium bulbiferum var. bulbiferum

Krollilja

Lilium martagon

Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata

Äkta ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata var. incarnata

Jungfru Marie nycklar

Dactylorhiza maculata subsp. maculata

Purpurknipprot

Epipactis atrorubens

Backlök

Allium oleraceum

Snödroppar

Galanthus

Narcisser

Narcissus

Sparris

Asparagus officinalis

Liljekonvalj

Convallaria majalis

Spansk klockhyacint

Hyacinthoides hispanica

Ekorrbär

Maianthemum bifolium

Storrams

Polygonatum multiflorum

Getrams

Polygonatum odoratum

Stor vårstjärna

Scilla luciliae

Bredkaveldun

Typha latifolia

Knapptåg

Juncus conglomeratus

Knippfryle

Luzula campestris

Vårfryle

Luzula pilosa

Vårstarr

Carex caryophyllea

Vispstarr

Carex digitata

Backstarr

Carex ericetorum

Slankstarr

Carex flacca

Knagglestarr

Carex flava

Grusstarr

Carex hirta

Vanlig hundstarr

Carex nigra subsp. nigra

Fågelstarr

Carex ornithopoda

Hirsstarr

Carex panicea

Pillerstarr

Carex pilulifera

Slokstarr

Carex pseudocyperus

Piggstarr

Carex spicata

Tagelsäv

Eleocharis quinqueflora

Rödven

Agrostis capillaris

Kärrkavle

Alopecurus geniculatus

Ängskavle

Alopecurus pratensis

Vårbroddssläktet

Anthoxanthum

Sydvårbrodd

Anthoxanthum odoratum

Vårbrodd (aggregat)

Anthoxanthum odoratum agg.

Knylhavre

Arrhenatherum elatius

Vanlig knylhavre

Arrhenatherum elatius subsp. elatius

Luddhavre

Avenula pubescens

Darrgräs

Briza media

Strävlosta

Bromopsis benekenii

Luddlosta

Bromus hordeaceus

Vanlig luddlosta

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus

Hundäxing

Dactylis glomerata

Kvickrot

Elytrigia repens

Fårsvingel

Festuca ovina

Rödsvingel

Festuca rubra

Ängshavre

Helictochloa pratensis

Engelskt rajgräs

Lolium perenne

Bergslok

Melica nutans

Hässlebrodd

Milium effusum

Buketthirs

Panicum capillare

Timotej

Phleum pratense

Vanlig timotej

Phleum pratense subsp. pratense

Vass

Phragmites australis

Vitgröe

Poa annua

Berggröe

Poa compressa

Ängsgröe

Poa pratensis

Vanligt ängsgröe

Poa pratensis subsp. pratensis

Kärrgröe

Poa trivialis

Ängssvingel

Schedonorus pratensis

Vete

Triticum aestivum

Skelört

Chelidonium majus

Jordrök

Fumaria officinalis

Rågvallmo

Papaver dubium

Orientvallmo

Papaver orientale

Berberis

Berberis vulgaris

Mahonia

Mahonia aquifolium

Trädgårdsstormhatt

Aconitum × stoerkianum

Svart trolldruva

Actaea spicata

Vitsippa

Anemone nemorosa

Tovsippa

Anemone sylvestris

Akleja

Aquilegia vulgaris

Svalört

Ficaria verna

Blåsippa

Hepatica nobilis

Backsippa

Pulsatilla vulgaris

Vanlig backsippa

Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris

Smörblomma

Ranunculus acris

Vanlig smörblomma

Ranunculus acris subsp. acris

Majsmörblomma

Ranunculus auricomus

Knölsmörblomma

Ranunculus bulbosus

Revsmörblomma

Ranunculus repens

Smörbollar

Trollius europaeus

Luktpion

Paeonia lactiflora

Måbär

Ribes alpinum

Krusbär

Ribes uva-crispa

Grusbräcka

Saxifraga tridactylites

Kaukasiskt fetblad

Phedimus spurius

Gul fetknopp

Sedum acre

Vit fetknopp

Sedum album

Kantig fetknopp

Sedum sexangulare

Vildvin

Parthenocissus inserta

Getväppling

Anthyllis vulneraria

Sötvedel

Astragalus glycyphyllos

Häckkaragan

Caragana arborescens

Gökärt

Lathyrus linifolius

Gulvial

Lathyrus pratensis

Knölvial

Lathyrus tuberosus

Vårärt

Lathyrus vernus

Käringtand

Lotus corniculatus

Vanlig käringtand

Lotus corniculatus var. corniculatus

Blomsterlupin

Lupinus polyphyllus

Humlelusern

Medicago lupulina

Foderlusern

Medicago sativa

Blålusern

Medicago sativa subsp. sativa

Vit sötväppling

Melilotus albus

Harklöver

Trifolium arvense

Gullklöver

Trifolium aureum

Alsikeklöver

Trifolium hybridum

Skogsklöver

Trifolium medium

Backklöver

Trifolium montanum

Rödklöver

Trifolium pratense

Vitklöver

Trifolium repens

Kråkvicker

Vicia cracca

Duvvicker

Vicia hirsuta

Stor sommarvicker

Vicia sativa subsp. segetalis

Häckvicker

Vicia sepium

Sydhäckvicker

Vicia sepium subsp. sepium

Rosettjungfrulin

Polygala amarella

Jungfrulin

Polygala vulgaris

Småborre

Agrimonia eupatoria

Daggkåpa

Alchemilla vulgaris

Späddaggkåpa

Alchemilla filicaulis var. filicaulis

Sammetsdaggkåpa

Alchemilla glaucescens

Ängsdaggkåpa

Alchemilla subcrenata

Gåsört

Argentina anserina

Hagtornar

Crataegus

Rundhagtorn

Crataegus laevigata

Trubbhagtorn

Crataegus monogyna

Älggräs

Filipendula ulmaria

Brudbröd

Filipendula vulgaris

Parksmultron

Fragaria moschata

Smultron

Fragaria vesca

Backsmultron

Fragaria viridis

Humleblomster

Geum rivale

Vanligt humleblomster

Geum rivale var. rivale

Nejlikrot

Geum urbanum

Apel

Malus domestica

Femfingerört

Potentilla argentea

Vanlig femfingerört

Potentilla argentea var. argentea

Vårfingerört

Potentilla crantzii

Blodrot

Potentilla erecta

Finsk fingerört

Potentilla intermedia

Norsk fingerört

Potentilla norvegica

Revfingerört

Potentilla reptans

Surkörsbär

Prunus cerasus

Hägg

Prunus padus

Vanlig hägg

Prunus padus subsp. padus

Slån

Prunus spinosa

Päron

Pyrus communis

Stenros (aggregat)

Rosa canina agg.

Daggros

Rosa glauca

Kanelros

Rosa majalis

Hartsros

Rosa mollis

Äppelros

Rosa rubiginosa

Vresros

Rosa rugosa

Nyponros (aggregat)

Rosa vosagiaca agg.

Stenbär

Rubus saxatilis

Hallon

Rubus idaeus

Flikbjörnbär

Rubus laciniatus

Oxel

Sorbus intermedia

Rönn

Sorbus aucuparia

Vanlig rönn

Sorbus aucuparia subsp. aucuparia

Spireor

Spiraea

Brakved

Frangula alnus

Getapel

Rhamnus cathartica

Skogsalm

Ulmus glabra

Humle

Humulus lupulus

Brännässla

Urtica dioica

Etternässla

Urtica urens

Bok

Fagus sylvatica

Skogsek

Quercus robur

Klibbal

Alnus glutinosa

Gråal

Alnus incana

Vårtbjörk

Betula pendula

Vanlig vårtbjörk

Betula pendula var. pendula

Glasbjörk

Betula pubescens

Hassel

Corylus avellana

Krypoxalis

Oxalis corniculata

Vargtörel (aggregat)

Euphorbia esula agg.

Rävtörel

Euphorbia peplus

Vanlig balsampoppel

Populus balsamifera 'Hortensis'

Asp [trädet]

Populus tremula

Sälg

Salix caprea

Åkerviol

Viola arvensis

Ängsviol

Viola canina

Buskviol

Viola hirta

Underviol

Viola mirabilis

Luktviol

Viola odorata

Skogsviol

Viola riviniana

Sandviol

Viola rupestris

Styvmorsviol

Viola tricolor

Pensé

Viola × wittrockiana

Vildlin

Linum catharticum

Fyrkantig johannesört

Hypericum maculatum

Äkta johannesört

Hypericum perforatum

Skatnäva

Erodium cicutarium

Sparvnäva

Geranium pusillum

Stinknäva

Geranium robertianum

Midsommarblomster

Geranium sylvaticum

Fackelblomster

Lythrum salicaria

Mjölke

Chamaenerion angustifolium

Vit dunört

Epilobium ciliatum

Skogslönn

Acer platanoides

Rosenmalva

Malva alcea

Myskmalva

Malva moschata

Lindar

Tilia

Tibast

Daphne mezereum

Sandtrav

Arabidopsis arenosa

Backtrav

Arabidopsis thaliana

Lundtrav

Arabis hirsuta

Pepparrot

Armoracia rusticana

Sommargyllen

Barbarea vulgaris

Vanlig sommargyllen

Barbarea vulgaris var. arcuata

Ryssgubbe

Bunias orientalis

Lomme

Capsella bursa-pastoris

Stillfrö

Descurainia sophia

Åkerkårel

Erysimum cheiranthoides

Bankrassing

Lepidium densiflorum

Backskärvfrö

Noccaea caerulescens

Penningört

Thlaspi arvense

Rockentrav

Turritis glabra

Bitterpilört

Persicaria hydropiper

Åkerpilört

Persicaria maculosa

Parkslide

Reynoutria japonica

Vanligt parkslide

Reynoutria japonica var. japonica

Skräppor

Rumex

Ängssyra

Rumex acetosa

Vanlig ängssyra

Rumex acetosa var. acetosa

Vanlig krusskräppa

Rumex crispus var. crispus

Gårdsskräppa

Rumex longifolius

Tomtskräppa

Rumex obtusifolius

Klätt

Agrostemma githago

Sandnarv

Arenaria serpyllifolia

Hönsarv

Cerastium fontanum

Vårarv

Cerastium semidecandrum

Silverarv

Cerastium tomentosum

Borstnejlika

Dianthus barbatus

Gökblomster

Lychnis flos-cuculi

Krypnarv

Sagina procumbens

Såpnejlika

Saponaria officinalis

Gaffelglim

Silene dichotoma

Smällglim

Silene vulgaris

Grässtjärnblomma

Stellaria graminea

Tjärblomster

Viscaria vulgaris

Vägmålla

Atriplex patula

Svinmålla

Chenopodium album

Jättebalsamin

Impatiens glandulifera

Blågull

Polemonium caeruleum

Rödmire

Lysimachia arvensis

Praktlysing

Lysimachia punctata

Gullviva

Primula veris

Kal tallört

Hypopitys hypophegea

Björkpyrola

Orthilia secunda

Vitpyrola

Pyrola rotundifolia

Vanlig vitpyrola

Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia

Blåbär

Vaccinium myrtillus

Vitmåra

Galium boreale

Stormåra

Galium mollugo

Vanlig stormåra

Galium mollugo subsp. erectum

Sumpmåra

Galium uliginosum

Gulmåra

Galium verum

Vanlig gulmåra

Galium verum subsp. verum

Ängsgentiana

Gentianella amarella subsp. amarella

Vintergröna

Vinca minor

Oxtunga

Anchusa officinalis

Blåeld

Echium vulgare

Åkerförgätmigej

Myosotis arvensis

Äkta förgätmigej

Myosotis scorpioides

Skogsförgätmigej

Myosotis sylvatica

Mörk lungört

Pulmonaria obscura

Åkervinda

Convolvulus arvensis

Skärvinda

Convolvulus dahuricus

Snårvinda

Convolvulus sepium

Bolmört

Hyoscyamus niger

Besksöta

Solanum dulcamara

Ask

Fraxinus excelsior

Liguster

Ligustrum vulgare

Syren

Syringa vulgaris

Småsporre

Chaenorhinum minus

Fingerborgsblomma

Digitalis purpurea

Svartkämpar

Plantago lanceolata

Vanliga svartkämpar

Plantago lanceolata subsp. lanceolata

Groblad

Plantago major

Gårdsgroblad

Plantago major subsp. major

Rödkämpar

Plantago media

Åkerveronika

Veronica agrestis

Fältveronika

Veronica arvensis

Bäckveronika

Veronica beccabunga

Teveronika

Veronica chamaedrys

Ärenpris

Veronica officinalis

Flenört

Scrophularia nodosa

Kungsljus

Verbascum

Mörkt kungsljus

Verbascum nigrum

Ljust kungsljus

Verbascum thapsus

Blåsuga

Ajuga pyramidalis

Harmynta

Clinopodium acinos

Bergmynta

Clinopodium vulgare

Jordreva

Glechoma hederacea

Mjukplister

Lamium amplexicaule

Brunört

Prunella vulgaris

Lammöron

Stachys byzantina

Backtimjan

Thymus serpyllum

Vätteros

Lathraea squamaria

Natt och dag

Melampyrum nemorosum

Skogskovall

Melampyrum sylvaticum

Åkerrödtoppa

Odontites vernus

Rödtoppa (aggregat)

Odontites vulgaris agg.

Skallror

Rhinanthus

Höskallra

Rhinanthus angustifolius

Ängsskallra

Rhinanthus minor

Äkta ängsskallra

Rhinanthus minor subsp. minor

Prakttoppklocka

Campanula glomerata 'Superba'

Hässleklocka

Campanula latifolia

Stor blåklocka

Campanula persicifolia

Knölklocka

Campanula rapunculoides

Liten blåklocka

Campanula rotundifolia

Backblåklocka

Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia

Röllika

Achillea millefolium

Vanlig röllika

Achillea millefolium subsp. millefolium

Nysört

Achillea ptarmica

Liten kardborre

Arctium minus

Gråbo

Artemisia vulgaris

Vanlig gråbo

Artemisia vulgaris var. vulgaris

Tusensköna

Bellis perennis

Krustistel

Carduus crispus

Spåtistel

Carlina vulgaris

Kortbladig spåtistel

Carlina vulgaris subsp. vulgaris

Blåklint

Centaurea cyanus

Rödklint

Centaurea jacea

Bergklint

Centaurea montana

Väddklint

Centaurea scabiosa

Jordtistel

Cirsium acaule

Åkertistel

Cirsium arvense

Vanlig åkertistel

Cirsium arvense var. arvense

Vägtistel

Cirsium vulgare

Kanadabinka

Conyza canadensis

Färgkulla

Cota tinctoria

Klasefibbla

Crepis praemorsa

Gemsrot

Doronicum orientale

Gråbinka

Erigeron acris

Ullört

Filago arvensis

Flockfibblor

Hieracium sect. Hieracioides

Flockfibbla

Hieracium umbellatum

Styvfibblor

Hieracium sect. Tridentata

Hagfibblor

Hieracium sect. Vulgata

Skogssallat

Lactuca muralis

Taggsallat

Lactuca serriola

Harkål

Lapsana communis

Prästkrage

Leucanthemum vulgare

Kamomill

Matricaria chamomilla

Gatkamomill

Matricaria discoidea

Kvastfibbla

Pilosella cymosa subsp. cymosa

Gråfibbla

Pilosella officinarum

Vanlig gråfibbla

Pilosella officinarum subsp. officinarum

Höstfibbla

Scorzoneroides autumnalis

Korsört

Senecio vulgaris

Kanadensiskt gullris

Solidago canadensis

Gullris

Solidago virgaurea

Svinmolke

Sonchus asper

Kålmolke

Sonchus oleraceus

Renfana

Tanacetum vulgare

Munkrenfana

Tanacetum vulgare f. crispum

Ogräsmaskrosor

Taraxacum sect. Taraxacum

Vingmaskros

Taraxacum alatum

Tungmaskros

Taraxacum contractum

Hjärtmaskros

Taraxacum cordatum

Tjärmaskros

Taraxacum fasciatum

Hättmaskros

Taraxacum hemicyclum

Skäggmaskros

Taraxacum involucratum

Knutmaskros

Taraxacum latisectum

Bryggmaskros

Taraxacum longisquameum

Prickmaskros

Taraxacum melanthoides

Kammaskros

Taraxacum pectinatiforme

Narrmaskros

Taraxacum piceatum

Plattmaskros

Taraxacum planum

Vallmaskros

Taraxacum retroflexum

Opalmaskros

Taraxacum subhuelphersianum

Neptunmaskros

Taraxacum tanyphyllum

Ängshaverrot

Tragopogon pratensis

Vanlig ängshaverrot

Tragopogon pratensis subsp. pratensis

Baldersbrå

Tripleurospermum inodorum

Hästhov

Tussilago farfara

Fläder

Sambucus nigra

Druvfläder

Sambucus racemosa

Olvon

Viburnum opulus

Åkervädd

Knautia arvensis

Blåtry

Lonicera caerulea

Äkta kaprifol

Lonicera caprifolium

Ängsvädd

Succisa pratensis

Snöbär

Symphoricarpos albus

Läkevänderot

Valeriana officinalis

Kirskål

Aegopodium podagraria

Strätta

Angelica sylvestris

Hundkäx

Anthriscus sylvestris

Kummin

Carum carvi

Morot

Daucus carota

Vildmorot

Daucus carota subsp. carota

Silvermartorn

Eryngium giganteum

Jätteloka

Heracleum mantegazzianum

Björnloka

Heracleum sphondylium

Sibirisk björnloka

Heracleum sphondylium subsp. sibiricum

Palsternacka

Pastinaca sativa

Vanlig palsternacka

Pastinaca sativa subsp. sativa

Vildpalsternacka

Pastinaca sativa subsp. sylvestris

Kärrsilja

Peucedanum palustre

Bockrot

Pimpinella saxifraga

Krusfrö

Selinum carvifolia

Säfferot

Seseli libanotis

Rödkörvel

Torilis japonica

Gullpudra. Per Karlsson Linderum.

Gullpudra. Per Karlsson Linderum.