Förstudie naturreservat Kvarntorp-Hällabrottet

Det finns ett intresse för att eventuellt bilda ett naturreservat inom naturområdet i Kvarntorp-Hällabrottet. Här finns många varierade miljöer från ängar till tallblandskogar, vattenfyllda brott samt lövskogar.

Spåtisteln

Spåtisteln är en kalkgynnad art som trivs bra inom området.

Många av dessa miljöer har dessutom höga naturvärden och man kan vandra och förundras över den unika miljön och dess mångfald i timtals och alltid hitta nya spännande upptäckter. Man kan även gå direkt från de gamla naturreservaten Norra mossby samt Hällkistan in i detta nya område, något som tillåter både besökare och arter att röra sig fritt i landskapet.

Varför här?

Anledningen till varför detta område är så spännande är huvudsakligen tack vare kalkstenen som finns i marken, den skapar en basisk miljö som många arter såsom orkidéer, örter och svampar trivs i. Även den historiska gruvdriften har påverkat området då man bröt sten för kalk och oljerik alunskiffer och på så sätt skapade dagbrotten som syns i området samt kalkugnarna där man brände kalkstenen. Man kan även se det på högarna i området där tallar växer och områden där kalkslam har lämnats. Här kan man nu se många specialiserade och tåliga arter som koloniserat de kalkrika och ofta ogästvänliga miljöerna och nu kallar dem sitt hem. Majoriteten av de ängar som har rustats upp och anlagts inom LONA-projektet fjärilslandskapet ligger dessutom i eller i närheten av detta område.

Vad händer i framtiden?

Naturreservatet har fortfarande en bit kvar innan det kan bli en verklighet, just nu är det bara en förstudie. Men om det antas så ska det inrättas, information om det ska spridas, information i naturreservatet ska placeras ut, gränser ska markeras och så vidare. Även när det är färdigt så är det inte klart, områden ska skötas såsom ängarna och skogen kan behöva skötsel. Likaså kan naturvårdsåtgärder såsom att skapa död ved eller liknande utföras. Även vandringsleder, parkeringar och rastplatser ska underhållas eller så kan fler anläggas i framtiden. Detta kommer dock förbättra ett redan fantastiskt område både för besökande och arterna som bor i det.

Karta över området

Karta naturreservat

Här kan du se en karta över hela området som övervägs, det är dock inte säkert att samtliga delar kommer inkluderas i det eventuella naturreservatet.