Vårt trädbestånd

I Kumla finns över 4400 park- och gatuträd. De bidrar till årstidsvariation, skugga och grönska i tätorterna.

Vandringsled i Viaskogen med en stig och gröna träd runtom.

Träd är viktiga för att skapa rumsbildning och grönska i tätorterna. De bidrar med ekosystemtjänster som skugga och vattenupptagning och är också viktiga för våra fåglar och insekter för skydd och födosökning.

Kumla kommun har inventerat våra träd genom två olika så kallade LONA-projekt med fältinventering under 2018, 2019, 2020 och 2022. LONA står för Lokala Naturvårdssatsningen och finansieras till hälften av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, genom Länsstyrelsen, och till hälften av Kumla kommun. Totalt har 4439 träd inventerats med en avgränsning för uppstammade och planterade träd. Träd som växer tätt i dungar har därmed inte inventerats, även om de också är en viktig del av vår tätortsgrönska.

Genom vår inventering har vi bland annat lärt oss att lind, björk, lönn, oxel och tall utgör 56 procent av alla park- och gatuträd, där lind är vanligast med 18 procent. För oss är det därför viktigt att arbeta med att öka artspridningen i vårt trädbestånd eftersom det minskar risken för stora bortfall om nya trädsjukdomar drabbar Kumla. Vi kan också se att huvuddelen av våra träd mår bra, med stora möjligheter att överleva på lång sikt utan åtgärd. Samtidigt ser vi att en klar majoritet av träden behöver någon form av beskärning eller annat typ av åtgärd. Ofta handlar det om att kronor behöver höjas för att minska risken för påkörningsskador eller underlätta gräsklippning, men också träd som behöver beskäras för att de har felväxande grenar som på sikt kan bli en risk. Många träd, framför allt gatuträd, skulle också behöva åtgärder för att få en bättre växtplats.

Träd måste ibland fällas för att de inte mår bra eller är i vägen när samhället växer. Vi har då som ambition att de alltid ska ersättas med nya träd. Den här inventeringen hjälper oss att göra avvägda val vid både tidiga analyser och vid ny- och återplantering. Inventeringen finns tillgänglig för kommunens personal genom vår interna GIS-karta.