Fjärilslandskapet Norra Mossby

Mellan Kvarntorp och Hällabrottet finns en mosaik av små ängsmarker, omgivna av bebyggelse, skog och kalkbrott. Här finns en rik flora och fauna, med många arter knutna till den kalkrika miljön. Kumla kommun skapar här med samarbetspartner ett Fjärilslandskap, för den biologiska mångfaldens skull och för att du ska kunna njuta av fjärilarnas vackra flykt över prunkande ängsmarker!

Makaonfjäril

Makaonfjäril. Foto: Per Karlsson Linderum.

Grön infrastruktur som inspiration för samarbete om Fjärilslandskap i Kumla kommun

Öster om Kumla i Örebro län växer ett Fjärilslandskap fram som ett konkret exempel på grön infrastruktur Pdf, 533.5 kB. som ett arbetssätt för att tillsammans planera för ett biologiskt rikare landskap. Området heter Norra Mossby och ligger inom en värdetrakt för gräsmarker som Länsstyrelsen pekat ut med stöd av analyser av olika kartunderlag. Här finns en rik flora och fauna eftersom den kalkrika sedimentära berggrunden skapar för länet unika förutsättningar. Gräsmarkerna på det tunna och kalkpåverkade jordtäcket kan närmast liknas vid alvarmarkerna på Öland och Gotland.

Film om grön infrastruktur. Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen och Kumla kommun inledde samarbetet om Fjärilslandskapet för två år sedan med målsättningen att utöka arealen ängsmarker i och kring Norra Mossby. Därefter har Trafikverket, Vattenfall och Fortum Waste Solutions anslutit sig. Flera åtgärder är redan igång med engagerade deltagare från bland annat Kumla kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket och arbetsmarknadsprojektet naturnära jobb.

Exempel på arbete som påbörjats:

  • Kumla kommun har börjat sköta och återskapa ängar med stöd av miljöersättningar respektive LONA-medel. Kommunen vill samtidigt lyfta fram ängsmarkernas viktiga roll på ett pedagogiskt vis samt uppmuntra till ett ökat friluftsliv. Fortum Waste Solutions är en officiell sponsor som bidrar med medel till kommunala åtgärder för de delar som inte inkluderas i LONA-projektet.
  • Länsstyrelsen har påbörjat anpassad skötsel och restaureringsåtgärder i och kring ett statligt naturreservat samt erbjuder rådgivning om ängsskötsel till privata markägare.
  • Trafikverket restaurerar vägkanter med olika metoder och tar hjälp av CBM (Centrum för biologisk mångfald) för att utvärdera effekter av restaureringarna vetenskapligt.
  • Vattenfall har bidragit med vissa extra röjningsåtgärder i en ledningsgata.

Området utgör alltså en av de viktigaste delarna i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Herrfallsäng/Norra Mossby.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Syftet med projektet är att skapa ett Fjärilslandskap i de kalkrika torra alvarsliknande markerna öster om Hällabrottet, dels för att öka den biologiska mångfalden och skydda en unik miljö och dels för att uppmuntra till ett ökat friluftsliv. Här finns en rik flora och ett rikt djurliv. Huvuddelen av arbetet i projektet genomförs som ett LONA-projekt (Lokala Naturvårdssatsningen) i samarbete med Trafikverket och Vattenfall. I Fjärilslandskapet genomför även länsstyrelsen åtgärder kring och i ett av naturreservaten i området. Fjärilslandskapet får stöd från Fortum Waste Solutions som bidrar med medel till kommunala åtgärder i området som inte inkluderas i LONA-projektet.

Du hittar detaljerad information på denna hemsida kring:

  • Besöksinformation
  • Området djur och växter
  • LONA-projektet Fjärilslandskapet med årsrapporter
  • Projektet Fjärilslandskapet med årsrapporter

Text: Per Karlsson Linderum, Kumla kommun och Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län

Ladda ned artikel om Fjärilslandskapet från Närkes Insektsförenings årsskrift Serrata 2020. Pdf, 6.7 MB.

Dvärgantennmal. Foto: Per Karlsson Linderum.

Dvärgantennmal. Foto: Per Karlsson Linderum.

Fortum
Fortum Recycling and Waste stöd till projektet att skapa ett fjärilslandskap i Kvarntorpsområdet är en viktig insats för att gynna den biologiska mångfalden och öka naturvärdena, samtidigt som det ger förutsättningar för lärande om natur och miljö. Som en stor aktör i närområdet och i Norden, kan vi genom vårt bidrag både göra nytta lokalt för insekts- och djurlivet och för boende i Kumla. Samtidigt som vi tar ytterligare steg mot ett hållbart samhälle där en ren miljö är grunden.

Charlotta Andersson Jensen, administrativ vd, Fortum Recycling & Waste

Karta över Fjärilslandskapet.

Karta över Fjärilslandskapet.