Ökad biologisk mångfald i staden

Inom Kumla kommun arbetar vi aktivt med att skapa en levande stad, både för människor och för olika andra invånare såsom insekter, växter och svampar. Inom detta projekt så identifierades lämpliga gräsytor som sedan fått sig en ändrad skötsel.

Ängssandbi

Ängssandbin är en av våra tidigaste arter av bin och kan ofta ses inne i våra städer. Kanske kan du se den i någon park eller rabatt nära dig?

Detta innebär i praktiken att de istället för att klippas kontinuerligt med gräsklippare så slås de en gång senare på året med antingen lie eller slåtterbalk. Det slagna materialet samlas sedan ihop och förs bort. Skillnaden kan snabbt bli ganska så stor, när växtligheten inte hålls låg via regelbundna klippningar så kan andra växter förutom gräs etablera sig och området börjar snart blomma. Käringtand, kråkvicker, klöver, röllika, johannesört med många fler lockar i sin tur till sig olika insekter såsom bin och fjärilar. I det höga gräset trivs gräshoppor, på örternas stammar sitter växtsugare såsom bladlöss och bärfisar vilket lockar till sig myror men även rovdjur som nyckelpigor. Många av de insekter som lever här blir till mat för andra djur såsom svalor och trastar.

Utöver detta så har även två ytor skrapats av helt och ängsjord spridits ut där istället, Här har det sedan såtts in ängsfröer och områdena slogs redan första året. Från dessa kan sedan ängsväxter sprida sig till de andra områdena vi nämnt som fått en ändrad skötsel. Utöver det så har även några blommande och bärande träd planterats in i närheten av några ängar. Dessa träd var av hagtorn och prydnadsapel som båda har blommor som uppskattas av polinatörer samt frukter som äts av fåglar under den långa, kalla vintern. Även bostadshus för bin har anlagts i form av bibäddar, stora sydvända högar med sand som blir varm och lockar dem till att gräva sina bogångar där inuti. Dessa har placerats på ängar utanför stadens centrum och man kan under sommar och vår se många bin som flitigt söker efter ett hem eller försöker sno sin grannes gång! I närhet av dessa har vi även satt upp skyltar med information just om detta spännande ämne.

Bibädd

En bibädd kanske inte ser mycket ut för oss men det är rena storstaden för insekter och en buffé för rovdjur!