Botanisk inventering av Fjärilslandskapet - Länsstyrelsen

Under sommaren 2020 har Björn Gunnarsson inventerat förekomsten av positiva och negativa indikatorarter i de centrala delarna inom Fjärilslandskapet. Inventeringen har lagt fokus på indikatorarter för ängsmarker. För varje förekomst har en GPS-koordinat registrerats och resultatet kan du se på kartan nedan. Planen är att inventeringen ska fortsätta i andra delar av Fjärilslandskapet under kommande år. En återupprepad inventering längre fram i tiden kan konkret visa på förändringar i floran och förhoppningsvis de positiva effekterna av ökad skötsel och restaurering.

Botanisk inventering länsstyrelsen

Fynd av signalarter på ängsmarker i Fjärilslandskapet.