LONA

LONA-projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby

Större delen av åtgärderna inom Fjärilslandskapet Norra Mossby genomförs inom ramen för ett LONA-projekt. Det är Naturvårdsverket som skjutit till medel och Kumla kommun samarbetar i denna lokala naturvårdssatsning med Trafikverket och Vattenfall. Här ges en sammanfattning av projektet.

Södra Hällkisteängen.

Södra Hällkisteängen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Sammanfattning

Kumla kommun avser att restaurera och omvandla mark till ängsmark, i det kalkrika området i Norra Mossby. En vandringsled kommer att förstärkas till Fjärilslandskapet Norra Mossby, där besökare kan få uppleva en rik fauna, flora och friluftsliv. Adekvata maskiner kommer att köpas in. Det första året kommer
tre ängsytor att restaureras och hävdas. Utifrån de erfarenheterna kommer mer ängsmark att restaureras och hävdas de kommande åren.

Syfte

Området utgör en av de viktigaste delarna i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Herrfallsäng/Norra Mossby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet med projektet är att skapa ett Fjärilslandskap i de kalkrika torra alvarsliknande markerna öster om Hällabrottet, dels för att öka den biologiska mångfalden och skydda en unik miljö och dels för att uppmuntra till ett ökat friluftsliv. Projektet ska lyfta fram ängsmarkernas viktiga roll på ett pedagogiskt vis.

Vidare är syftet med projektet att öka antalet fokusarter och mängden gräsmark. Genom en sammanlänkning av viktiga gräsmiljöer kommer en grön infrastruktur för värdefulla gräsmarker att skapas. Friluftslivet ska främjas genom förstärkta vandringsleder genom Fjärilslandskapet och genom lättillgänglig pedagogisk information om leder, fjärilar och ängsmarker.

Syftet är också att under första året genomföra omvandling av tre grönytor till ängsmark och därav dra lärdom kring skötselmetoder och kostnader. Dessutom avser kommunen att inköpa nödvändiga maskiner för framtida skötsel. Utifrån
erfarenheterna det första året kommer fler ängsmarker att skapas och hävdas de kommande åren Projektet är ett samarbete mellan Kumla kommun, Trafikverket och Vattenfall.

Bakgrund

Kumla kommun har i Program för Gröna Kumla antagit att kommunen ska arbeta strategiskt medekosystemtjänster. Ett antal gröna och blåa stråk ska leda djur och växtlighet genom landskapet och uppmuntra till rekreation. I programmet finns antaget att kommunen ska arbeta med att skydda och värna om grönområden med höga natur- och rekreationsvärden. Programmet ska leda till att skapa mötesplatser i det gröna. Slutligen vill kommunen i sitt program sköta sina ytor på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt som ekologiskt. Allt detta ihop med kommunens mål att minska sin klimatpåverkan gör att kommunen vill lära sig mer om ängsskötsel och omvandla områden till ängsmark.

I projektet ingår Trafikverket och Vattenfall som medfinansiärer. De kommer att delta i faktiska restaurerings- och skötselåtgärder. Trafikverket avser att genomföra restaureringsåtgärder vid vägkanter i området samt anpassad framtida skötsel. Vattenfall avser genomföra omfattande röjningar i en ledningsgata
som går genom området, ett av de tre områden som kommer att ställas om först.
Projektet underlättas av kommunens stora markinnehav i området. Totalt drygt 7 ha utpekats som potentiellt framtida värdefull ängsmark.

Lokala aktörer

Samarbete med Närkes Insektsförening, Naturskyddsförening i Kumla och Naturskolan Kvarntorp.

Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Projektet bidrar till miljökvalitetsmålen "Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt- och djurliv". Detta genom att sköta och återskapa ängsmarker, en naturtyp som hyser en stor biologisk mångfald och som minskat oerhört i antal de sista 150 åren. Dessutom syftar projektet till att skapa och sköta ängsmarker inom ett unikt område i Sverige, de kalkgynnade alvarsmarkerna i Norra Mossby. Det är en miljö som närmast förekommer på Öland och Gotland samt vid den estniska kusten.

Projektet bidrar även till miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" då delar området ligger inom tätorten Hällabrottet. Efter att kommunens arbete i med ängsmarker Norra Mossby inletts, med de inledande kostnaderna det innebär, är förhoppningen att framtida skötsel, både i Norra Mossby och i andra områden inom kommunen, kommer att underlättas.

Projektets långsiktiga effekter

Det långsiktiga målet och därigenom effekter med projektet är att skapa ett grönt stråk av i princip sammanhängande ängsmarker och ängsliknande vägkanter i området, att det faktiska antalet fokusarter i området ökar och att allmänheten utnyttjar området för friluftsliv kopplat till upplevelsen av Fjärilslandskapet. Tre områden kommer att initialt ställas om till ängsmark och skötas med slåtter men
projektets långsiktiga effekt blir att mer ängsmark i Norra Mossby kommer att restaureras och skötas med hjälp av kunskap från de två första ytorna och med rätt maskiner.