Överklagan

Att överklaga ett beslut innebär att man vänder sig till en överordnad instans, oftast domstol, för att få sakfrågan prövad. Socialnämndens beslut får överklagas hos förvaltningsrätten.

 • Biståndshandläggaren bistår den som vill överklaga om denne behöver hjälp t ex med utformningen av sin överklagan. (4 § FL).
 • Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen med överklagandet ska det beslut anges som överklagas och vilken ändring som önskas. (23 § FL). Överklagan skickas till LSS-handläggaren.
 • När ett överklagande inkommer diarieförs det som ett ärende.
 • Biståndshandläggaren gör en prövning om överklagandet har inkommit i rätt tid (inom 3 veckor).
 • Har skrivelsen inkommit för sent ska avvisningsbeslut fattas och dokumenteras. Beslutet att avvisa ett för sent inkommet överklagande är överklagningsbart. Den enskilde ska underrättas om beslutet och rätten att överklaga.
 • Har skrivelsen inkommit i tid och beslutet ändras helt i enlighet med den enskildes önskemål, ska överklagandet inte skickas vidare. En kopia på överklagan och det nya beslutet ska alltid diarieföras. Omprövningen innebär ett nytt beslut som ersätter det tidigare beslutet. Den enskilde ska ha ett nytt beslut.
 • I de fall omprövningen innebär att beslutet har ändrats, men inte helt så som den klagande har begärt skickas bifallsbeslut till den enskilde och överklagningshandlingar skickas till förvaltningsrätten.
 • Har skrivelsen inkommit i tid och omprövning inte ska ske översänds klagomålen (originalhandlingar), handlingarna i ärendet och om så anses nödvändigt, ett eget yttrande till förvaltningsrätten.
 • Överklagandet ska sändas till förvaltningesrätten snarast (ca. en vecka).
 • När förvaltningsrätten/kammarrätten har fattat beslut kommer ärendet åter till socialnämnden. Även den enskilde får domstolens beslut hemskickat.
 • Beslutet diarieförs och delges till socialnämnden.