Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ska för den enskilde innebära rekreation och miljöombyte för personen med funktionsnedsättning och därigenom ge möjlighet för de anhöriga eller föräldrar till avlastning.

LSS lättläst

Korttidsvistelse kan erbjudas i korttidshem, i en annan familj (kontaktfamilj) eller på något annat sätt som lägervistelse.

Kommunens korttidsboende, Smedstorp, erbjuder korttidsvistelse för barn ungdomar och vuxna. Syftet är att ge den enskilde utvecklingsmöjligheter, livskvalitet och stimulans att leva ett så självständigt liv som möjligt efter var och ens förutsättningar.

Korttidsvistelsen ses även som en möjlighet att träffa andra i en likartad situation och få stöd/hjälp av personal hur man förhåller sig i nya möten eller situationer med andra jämnåriga.


Ansökan om korttidsvistelse

För att ansöka om korttidsvistelse kontaktar du kommunens LSS-handläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt. Korttidsvistelse beviljas personer med funktionsnedsättning som har rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ansvarig enhetschef: Camilla Österlund

Klicka här för att läsa sidans information på lättläst.

Läs mer om korttidsvistelse

Korttidsvistelse - vad är det?
Korttidsvistelse ska för den enskilde innebära rekreation och miljöombyte för personen med funktionsnedsättning och därigenom ge möjlighet för de anhöriga eller föräldrar till avlösning.
Korttidsvistelse kan erbjudas i korttidshem, i en annan familj (kontaktfamilj) eller på något an-nat sätt som lägervistelse. Stödet beviljas i antal dygn per månad eller under en tidsbestämd period.

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj enligt LSS tar emot barn och ungdomar med funktionsnedsättning vars föräld-rar behöver avlastning och att barnet ges möjlighet till miljöombyte och social stimulans. Om-fattningen är oftast en helg i månaden.
Det är socialtjänsten som tillsätter kontaktfamiljer. Det görs en utredning och vi begär utdrag ur polis- och socialregister. Enhetschefen för kontaktfamiljer gör en personlig intervju och introdu-cerar familjen i barnets behov.

Korttidsboende Smedstorp
Kommunens korttidsboende, Smedstorp, erbjuder korttidsvistelse för barn och ungdomar i för-skole- och skolåldern. Syftet är att ge barnen/ungdomarna utvecklingsmöjligheter, livskvalitet och stimulans att leva ett så självständigt liv som möjligt efter var och ens förutsättningar.
Korttidsvistelsen ses som en möjlighet till barn/ungdomars med funktionsnedsätt-ningar att träffa andra i en likartad situation och få stöd/hjälp av personal hur man förhåller sig i nya möten eller leksituationer med andra jämnåriga. Korttidsvistelsen erbjuds i en hemlik miljö för barn och ungdomar och beviljas antal dygn per kalender-månad. Personalen på korttidsboendet har varierad utbildningsbakgrund inom verksamhetsområdet. De har arbetat med barn och ungdomar i många år och har kunskap om olika funktionsned-sättningar.

Planering och uppföljning
Du får en utsedd kontaktansvarig som tar ett speciellt ansvar för kontakten med dig. Tillsam-mans med dig upprättas en genomförandeplan för hur du ska få insatsen utförd. Upp till 18 år gör vi det tillsammans med vårdnadshavarna. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Avgifter
Insatsen korttidsvistelse är avgiftsfri. Du betalar dock egenavgift så som mat, fritidsaktivite-ter, resor till och från aktiviteter, samt Wifi-användandet. Hygienartiklar, blöjor, handdukar och sänglinnen tillhandahålls av den enskilde. Även personliga hjälpmedel ska medtagas hemifrån.

Egenvård
Kumla kommun har inget hälso– och sjukvårdsansvar under korttidsvistelsen och. Det bety-der att vårdnadshavarna har detta ansvar och behöver lämna både tydliga instruktioner och själva medicinen till korttidsboendets personal. Det finns en särskild rutin för det.

Tystnadsplikt och sekretess
Personalen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad du gör. Upp till 18 år blir dina föräldrar informerade om allt, sedan behövs ditt samtycke till det.

Hur får man korttidsvistelse?
Du ansöker om att få korttidsvistelse hos kommunens LSS-handläggare som du kan nå via servicecenter. Handläggaren utreder sedan ditt behov och fattar ett beslut.

Om du har synpunkter och klagomål
Om du känner dig missnöjd med något eller har förslag på hur vår verksam-het kan bli bättre, tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Under rubriken "Omsorg & hjälp" på kommunens webbplats finns det en länk som du kan följa för att lämna dina synpunkter. Du kan också lämna din synpunkt till oss på telefon 019 58 80 00, via e-post till socialnamnd@kumla.se, med vanligt brev eller direkt till någon som jobbar inom kommunen.