Lagar som gäller inom LSS-omsorgen

Här är några av de lagar som styr verksamheterna inom LSS-omsorgen. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med socialtjänsten.

Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 1982:763

HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. Lagen talar dock inte om vilka rättigheter patienter har.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387

LSS ger personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till insatser. Lagen omfattar personer under 65 år men kan även omfatta äldre med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Insatser kan röra sig om rådgivning och annat personligt stöd.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400

Lagen innehåller bestämmelser om exempelvis myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut handlingar.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Patientdatalag 2008:355

Denna lag används vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Patientlag 2014:831

Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Patientskadelag 1996:799

Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). Om man som patient blir skadad genom vården har man alltså rätt att begära ersättning.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Patientsäkerhetslag 2010:659

Denna lag syftar till att höja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. I lagen finns bestämmelser om bland annat anmälan av verksamhet, behörighet, tystnadsplikt och återkallelse av legitimation.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Personuppgiftslag (PUL) 1998:204

Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med hjälp av den har du rätt att få ta del av alla dina uppgifter som finns lagrade i hälso- och sjukvårdens olika register.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Smittskyddslag 2004:168

Lagen innehåller bestämmelser som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Socialförsäkringsbalk 2010:110

Denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet genom de sociala försäkringar och andra ersättnings- och bidragssystem som behandlas i socialförsäkringen. Till exempel finns bestämmelser om närståendepenning, assistansersättning och efterlevandestöd.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Socialtjänstlag (SoL) 2001:453

SoL behandlar kommunernas ansvar för socialtjänsten och tar bland annat upp rätten till bland annat ekonomiskt bistånd, hemtjänst, boendestöd och särskilt boende. SoL ger alla personer som vistas i Sverige rätt till en social och ekonomisk trygghet.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Tandvårdslag 1985:125
Lagen innehåller grundläggande regler för all tandvård. Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten.

Lagtexten >> Länk till annan webbplats.

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 1991:1128
Psykiatrisk tvångsvård innebär att du som patient vårdas mot din vilja på en psykiatrisk avdelning. Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård, men  det kan ibland vara nödvändigt för att du ska få den vård du behöver och för att du inte ska skada dig själv eller andra. 

Lagtexten >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Konventionstexten >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.     Lättläst >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.