Korttidstillsyn

Många ungdomar med funktionsnedsättning som har förvärvsarbetande föräldrar/sociala behov kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov.

Klicka här för att läsa sidans information på lättläst.

Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras både en trygg situation och en meningsfull sysselsättning.

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.
För många ungdomar kan kommunens reguljära fritidsverksamhet med personligt stöd vara det bästa alternativet.

I vissa situationer kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose önskemål som kan finnas bland ungdomar om att träffa andra ungdomar i en likartad situation.

Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet.
Beslutet kan beviljas från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år till och med gymnasieskolans slut.

Korttidstillsyn ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykisk stimulans.

Ansökan om korttidstillsyn

För att ansöka om korttidstillsyn kontaktar du kommunens LSS-handläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt. Korttidstillsyn beviljas personer med funktionsnedsättning som har rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer om korttidstillsyn

Många ungdomar med funktionsnedsättning som har förvärvsarbetande föräldrar/sociala behov kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov.

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

För många ungdomar kan kommunens ordinarie fritidsverksamhet med personligt stöd vara det bästa alternativet.

Det kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose önskemål som kan finnas bland ungdomar med funktionsnedsättning om att träffa andra ungdomar i en likartad situation.

Beslutet kan beviljas från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år till och med gymnasieskolans slut.

Korttidstillsyn ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenföre-bilder. Den ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykisk stimulans.

Planering och uppföljning

Tillsammans med dig och dina föräldrar upprättas en genomförandeplan för hur du ska få insatsen utförd. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Avgifter
Insatsen korttidsvistelse är avgiftsfri. Du betalar dock själv för dina aktiviteter.

Tystnadsplikt och sekretess
Både handläggare och personalen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad du gör.

Hur får man korttidstillsyn?
Du eller dina föräldrar ansöker om att få korttidstillsyn hos kommunens LSS-handläggare som du kan nå via servicecenter. From att ungdomen fyller 15 år är det den enskilde själv som ansöker om denna insats. Handläggaren utreder sedan ditt behov och fattar ett beslut. Beslutet fattas som tidigast från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år till och med som längst gymnasieskolans slut.

Beslutet kan omprövas om behovet förändras.

Utförandet av insatsen
För ungdomar som är inskrivna i grundsärskolan utförs insatsen normalt inom ramen för Ungdomsfri-tids Kumlaby skola. För ungdomar som har skolplacering på annan skolenhet kan individuella lösning-ar bli aktuellt.

Om du har synpunkter och klagomål
Om du känner dig missnöjd med något eller har förslag på hur vår verksam-het kan bli bättre, tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Under rubriken "Omsorg & hjälp" på kommunens webbplats finns det en länk som du kan följa för att lämna dina synpunkter. Du kan också lämna din synpunkt till oss på telefon 019 58 80 00, via e-post till socialnamnd@kumla.se