Ansökan om LSS-insatser

För att få rätt till stöd från kommunen så måste du ansöka och sedan krävs ett beslut från en biståndshandläggare. Du ansöker genom att kontakta kommunens servciecenter.

Läs sidan som lättläst

För att få insats enligt LSS ska den enskilde tillhöra lagens så kallade personkrets och har ett utrett behov av sökt insats. Behovet ska faktiskt inte vara tillgodosett på annat sätt.

Personkrets 1

Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Avser personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som föranletts av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Funktionshindret, som kan vara såväl fysiskt som psykiskt, ska samtidigt
vara stort, varaktigt och inte orsakat av normalt åldrande
förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och
föranleda ett omfattande behov av stöd eller service.

Det är konsekvenserna av funktionsnedsättningen, inte funktionsnedsättningen eller sjukdomen i sig, som ska vara varaktiga.

Ansökan

Så här går ansökan till:

  1. Kontakt tas med biståndshandläggare för LSS.
  2. Ansökan görs muntligt, skriftligt eller elektroniskt via vår e-tjänst som du hittar längre ner på sidan. Ansökan gör du själv eller med hjälp av en god man. Är du under 18 år kan ansökan göras med hjälp av dina föräldrar.
  3. Utredning - LSS-handläggaren utreder ditt behov av stöd. Ofta behövs kompletterande information i form av t.ex. intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan personal, som tidigare gjort en utredning.
  4. Bedömning - din ansöka prövas utifrån LSS. Prövningen sker alltid utifrån individuella behov.
  5. Beslut: a. Insats beviljas - LSS-handläggaren beviljar insats utifrån din ansökan. Du får en kopia av utredningen. b. Avslag - Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du utredningen med ett skriftligt beslut om avslag med möjlighet att överklaga. Du kan även få ett "delavslag" vilket innebär att du endast blir beviljad en del av den sökta insatsen.
  6. Överklagan - ett beslut om avslag överklagas till Förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du så önskar.