Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten ska innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter.

LSS lättläst

Det övergripande målet är att ha en meningsfull sysselsättning och en trivsam arbetsplats. För den enskilde kan träning leda till en möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden. Daglig verksamhet ska anpassas till varje persons individuella behov i den mån det är möjligt.

Denna insats avser enbart personer som tillhör personkrets 1 och 2. Förutsättningen är att den enskilde är i yrkesverksam ålder över 18 år och under 65 år, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det finns möjlighet att ansöka om fortsatt beslut gällande daglig verksamhet fram till 67 års ålder.

Ansökan om daglig verksamhet

För att ansöka om daglig verksamhet kontaktar du kommunens LSS-handläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt. Daglig verksamhet beviljas personer med funktionsnedsättningar som har rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ansvarig enhetschef: Susanne Lundstedt

LSS lättläst

Läs mer om daglig verksamhet

Daglig verksamhet - vad är det?

Daglig verksamhet ska utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete.
Det ska tas hänsyn till individuella behov och önskemål gällande stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och främja
delaktighet i samhället. Våra övergripande mål är:

  • Att inspirera och motivera till aktivitet genom sysselsättning och arbete utifrån deltagarens
    individuella önskemål och förutsättningar
  • Att verksamheten känns meningsfull och utvecklande
  • Att möjliggöra arbetsmarknadsinriktad sysselsättning och vägen till avlönat arbete
  • Att verksamheten ger en känsla av gemenskap - tillhörighet
  • Att verksamheten ger en känsla av uppskattning - att man känner sig behövd
  • Struktur och tydlighet
  • Att på ett naturligt sätt träna socialt samspel med andra människor
  • Att den enskilde mer aktivt kan delta i samhällslivet

Denna insats avser enbart personer som tillhör personkrets 1 och 2. Förutsättningen är att den enskilde
är i yrkesverksam ålder över 18 år och under 67 år, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

När du börjar hos oss gör vi en kartläggning tillsammans med dig. Där tar vi reda på vad du har för
kunskap, erfarenhet och vad du har för önskemål om sysselsättning. Detta gör vi för att du ska kunna hitta de bästa aktiviteter för just dig. Det finns möjlighet att byta aktivitet om du vill prova något annat.

Meningsfull sysselsättning på Resurscenter

På Resurscenter, Mossbanegatan 6, finns både intressanta aktiviteter och kompetenta stödassistenter.
En meningsfull sysselsättning är det som erbjuds på Resurscenter.

Musik & teater, konst, natur, snickeri, legoarbete mm. Det finns aktiviteter som är riktade i att förbereda unga vuxna på sin väg till ett arbetsliv. Aktiviteter på Kvarngården och i servicegruppen på Villa Sol är två verksamheter som är anslutna till Resurscenter.

Planering och uppföljning

Du får en utsedd kontaktansvarig som tar ett speciellt ansvar för kontakten med dig. Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan för hur du ska få insatsen utförd. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Avgifter

Insatsen daglig verksamhet är avgiftsfri.

Habiliteringsersättning

Du får en habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Ersättningens storlek är beroende på om du deltar heldag, halvdag eller bara någon timme. Ersättningen räknas inte som lön därför betalar du ingen skatt.

Resa till och från daglig verksamhet

Kan du inte ta dig till arbetet på egen hand kan du ansöka om färdtjänst hos färdtjänstenheten (Länstrafiken i Örebro län AB). Beslut om färdtjänst till och från arbetet är grund för oss att vidare planera resor tillsammans med dig. Du har i så fall en fast månadskostnad.

Tystnadsplikt och sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad du gör på daglig
verksamhet.

Hur får man daglig verksamhet?

Du ansöker om att få daglig verksamhet hos kommunens LSS-handläggare som du kan nå via servicecenter. Handläggaren utreder sedan ditt behov och fattar ett beslut.

Om du har synpunkter och klagomål

Om du känner dig missnöjd med något eller har förslag på hur vår verksamhet kan bli bättre, tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Under rubriken ”Omsorg & hjälp” på kommunens webbplats finns det en länk som du kan följa för att lämna dina synpunkter. Du kan också lämna din synpunkt till oss på telefon 019 58 80 00, via e-post till socialnamnd@kumla.se, med vanligt brev eller direkt till någon som jobbar inom kommunen.