Personlig assistans

Insatsen riktar sig till personer som har funktionsnedsättning och som behöver personlig och praktisk hjälp för att klara de grundläggande behoven.

Läs sidan som lättläst

Ansökan om personlig assistans

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du kommunens LSS-handläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt. Personlig assistans beviljas personer med funktionsnedsättning som har rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Socialförsäkringsbalken via Försäkringskassan.

Om du behöver assistans mer än 20 timmar för grundläggande behov, så kan du ansöka om hos Försäkringskassan. Vår LSS-handläggare hjälper dig med det.

Hur väljer du assistansanordnare?

Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare.

Väljer du Kumla kommun som assistansanordnares upprättas ett avtal mellan dig och Kumla kommun kring utformning, schemaläggning och genomförande av ditt beslut. Kommunen svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal, administration samt ett kvalitets och ett ledningsystem runt arbetsgruppens metoder och arbetsmiljö hos brukaren.

Kumla kommun som assistansanordnare

Om du är intresserad av att anlita Kumla kommun som assistansanordnare, så kontaktar du en enhetschef inom personlig assistans. Ni bokar en träff där du får information om vad kommunens personliga assistans innebär. Vi skriver sedan en överenskommelse och planerar assistansens utformning.

Klicka här för mer information...

Ansvarig enhetschef: Malena Karlsson

7 av 11 gillar detta

Läs mer om personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Den personliga assistenten ska finnas i personens omedelbara närhet och enbart utföra de sysslor som denne inte klarar på grund av sin funktionsnedsättning. Beslut om personlig assistans utfärdas av en handläggare från kommunen eller försäkringskassan. Om ditt behov för stöd med de grundläggande behoven (tex. att sköta sin hygien, att klä av och på sig och att kommunicera med andra) överstiger 20 timmar per vecka är det försäkringskassan som fattar beslut enligt Socialförsäkringsbalken. Är det under 20 timmar per vecka är det kommunens handläggare som fattar beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Beslutet innefattar ett antal timmar assistans fördelat per vecka. Beslutet är tidsbegränsat och omprövas vid dess utgång. Vid tillfälliga behov om fler assistanstimmar måste den enskilde ansöka om detta hos
kommunens handläggare.

Den som blivit beviljad personlig assistans kan välja anställningsform för assistansen; vara egen arbetsgivare, vara ansluten till kooperativ, välja ett privat alternativ eller välja kommunen som assistansutförare.

Väljer man Kumla kommun som assistansgivare lämnas arbetsgivaransvaret med rekrytering, anställning, rehabilitering och arbetsmiljö till kommunen. En skriftlig överenskommelse upprättas mellan den
assistansberättigade och Kumla kommun, både i nya ärenden och vid omprövningar.

Antalet beslutade timmar genererar en timersättning som ska täcka alla kostnader kring assistansen, löner, utbildningar, arbetsledning, administration och omkostnader för assistenterna. Denna ersättning räknas ut av staten och varje månad sammanställs utförda assistans timmar på en räkning till försäkringskassan.

Räkningen ska vara undertecknad av den assistansberättigade eller någon som har särskild fullmakt.
Efter 6 månader från beslutets början görs en slutavräkning och ej utnyttjade timmar försvinner.

Assistentrollen
Assistentens viktigaste arbetsuppgift är att genom lyhördhet, delaktighet och flexibilitet göra vardagen möjlig för den enskilde. Tillsammans ska man hitta lösningar, styrka och motivation, och på så sätt sänka funktionsnedsättningens konsekvenser. Assistenten ska följa den genomförandeplanen som gjorts utifrån beslutet och tillsammans med den enskilde följa instruktioner som sjukvårdspersonal, arbetsterapeut m fl gett.
En personlig assistent ska generellt inte utföra sjukvårdsinsatser.

Planering och uppföljning
Den assistansberättigade får en utsedd kontaktansvarig bland sina assistenter som tar ett speciellt ansvar för alla kontakter. Tillsammans med den enskilde upprättas en genomförandeplan för hur insatsen blir utförd. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Avgifter
Insatsen personlig assistans är avgiftsfri. Man betalar själv sina utgifter för bostaden, hälso- och sjukvård, mat, fritidsverksamhet- och kulturella aktiviteter.

Tystnadsplikt och sekretess
De personliga assistenter har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad du gör.
Vi behöver ditt samtycke för att kunna prata med dina anhöriga, vänner eller grannar.

Hur får man personlig assistans?
Du ansöker om att få personlig assistans hos kommunens LSS-handläggare och/eller Försäkringskassans handläggare. Handläggaren utreder sedan ditt behov och fattar ett beslut.

Om du har synpunkter och klagomål
Om du känner dig missnöjd med något eller har förslag på hur vår verksam-het kan bli bättre, tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Under rubriken ”Omsorg & hjälp” på kommunens webbplats finns det en länk som du kan följa för att lämna dina synpunkter. Du kan också lämna din synpunkt till oss på telefon 019 58 80 00, via e-post till socialnamnd@kumla.se, med vanligt brev eller direkt till någon som jobbar inom kommunen.