Ledsagning

Ledsagarservice är främst en insats för den som behöver hjälp att ta sig från hemmet till olika aktiviteter i närmiljön inom kommunen eller i närliggande kommuner.

Läs sidan som lättläst

LSS-omsorgen i Kumla ansvarar för stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma villkor som andra, möjlighet att uppnå full delaktighet i samhället och framförallt ha en hög livskvalitet.

Till grund för vår verksamhet ligger vår gemensamma värdegrund med ledorden trygghet, inflytande och delaktighet samt professionellt bemötande. Vår ambition är att förbättra och utveckla verksamheten kontinuerligt. 

Utförarkoordinator: Ebba Lüchtenborg

Behöver du ledsagare?

Ledsagarservice - vad är det?

Tanken med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta isoleringen.

Beslut om ledsagarservice tas om ett visst antal timmar med ledsagarservice varje månad. Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktiviteter. Vid rekrytering av en ledsagare tar vi stor hänsyn till dina önskemål och behov.

Aktiviteten som ska utföras tillsammans med ledsagaren handlar i huvudsak om sådana aktiviteter som sker i den enskildes närmiljö d.v.s. inom den egna kommunen. Ledsagarservice kan ges alla dagar i veckan.

Ledsagning under semesterresa

Om du vill åka på en semesterresa och behöver ledsagning under resan kan du som redan har ledsagning ansöka om tillfällig utökning av ledsagning. Har du ingen ledsagning sedan tidigare kan du ansöka om tillfällig och tidsbegränsad ledsagning för en specifik resa eller utflykt.

Ansökning för ledsagarservice under resa ska komma in i god tid.

Planering och uppföljning

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan för hur du ska få din ledsagarservice utförd. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Ledsagarens funktion och ansvar

Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till bostaden eller annan mötesplats. Ni följs sedan åt till överenskommen aktivitet. Det kan till exempel vara teaterbesök, bio, idrottsevenemang, restaurang-besök eller promenader. Vid behov följer ledsagaren dig hem och avslutar uppdraget. Vid ledsagning ska färdtjänst eller allmänna kommunikationer användas.

Det finns inget krav på att din ledsagare måste ha bil eller körkort. Din ledsagare får ett timarvode.

Avgifter

Insatsen ledsagning är avgiftsfri. Du betalar dock själv för dina aktiviteter.

I samband med ledsagaruppdraget kan du få ett ledsagarkort till din ledsagare. LSS-handläggaren hjälper till med det. Om ni till exempel går på bio betalar du din biljett och din ledsagare använder ledsagarkortet.

Ledsagarens kostnader som överstiger 150 kronor per månad måste stämmas av med enhetschefen i förväg.

Tystnadsplikt och sekretess

Din ledsagare har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad du och din ledsagare gör. Detta gäller även efter att ledsagaren har slutat sitt uppdrag.

Hur får man ledsagarservice?

Du ansöker om att få ledsagarservice hos kommunens LSS-handläggare som du kan nå via vårt servicecenter, telefon 019-58 80 00. Handläggaren utreder sedan ditt behov och fattar ett beslut.

Om du har synpunkter och klagomål

Om du känner dig missnöjd med något eller har förslag på hur vår verksamhet kan bli bättre, tar vi tacksamt emot dina synpunkter.

På kommunens webbplats (startsidan) finns en länk till Synpunkter och förslag, på denna sida finns en länk till vår e-tjänst ”Lämna synpunkter”. Du kan också lämna din synpunkt till oss på telefon 019 58 80 00, via e-post till socialnamnd@kumla.se, med vanligt brev eller direkt till någon som jobbar inom kom

Vill du bli ledsagare?

Ledsagarservice - vad är det?

Tanken med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta isoleringen.

Som ledsagare är din uppgift att följa med på aktiviteter och ge stöd till personen utifrån de individuella behov som personen har. Den enskilde får ett beslut, utifrån sina behov, om ett visst antal timmar med ledsagarservice varje månad. Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktiviteter.

Ledsagarens funktion och ansvar

Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till bostaden eller annan mötesplats. Ni följs sedan åt till överenskommen aktivitet. Det kan till exempel vara teaterbesök, bio, idrottsevenemang, restaurangbesök, inköp av kläder eller promenader. Efteråt följer ledsagaren med hem och avslutar uppdraget.

Uppdrag

Som ledsagare har man ingen anställning, utan ett uppdrag. I uppdraget är man olycksfallsförsäkrad till och från samt under den tid som uppdraget utförs.

Egen bil ska inte användas utan färdsättet ska vara kollektivt eller med färdtjänst.

För att bli ledsagare krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett sort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha tid och vara lite flexibel för att följs personen efter dess behov och önskemål.

Timarvode

Som ledsagare får du ett timarvode för ditt uppdrag, detta i form av en timersättning. Arvodet ska beskattas. Du kan få ersättning för dina omkostnader i överenskommelse med enhetschefen. Personliga utlägg måste redovisas med kvitto. Timarvodesrapport lämnas in senast den 4:e varje månad till enhetschefen.

Tystnadsplikt och sekretess

Som ledsagare får du ett uppdrag från LSS-omsorgen i Kumla Kommun. Regler om tystnadsplikt och sekretess gäller för ledsagare, likväl som för annan personal inom LSS-omsorgen.

Det är mycket viktigt att personen med funktionsnedsättning kan lita på sin ledsagare.

Stöd

Du som ledsagare får vid behov handledning och den information som behövs för att utföra uppdraget.

Hur blir man ledsagare?

Om du är intresserad av att bli ledsagare går det bra att använda vår e-tjänst (se länk nedan) eller ringa till oss.

Om vi behöver dig som ledsagare bjuds du in till en informationsträff där du får utförlig information om vad uppdraget innebär och du kan också passa på att ställa frågor. Det kan göras kontroller i olika register, till exempel polisens belastnings- och misstankeregister.

Ett meningsfullt uppdrag!

Vi hoppas att du känner dig intresserad av och är nyfiken på uppdraget som ledsagare!

Av erfarenhet vet vi att många ledsagare tycker att de har ett väldigt roligt uppdrag och upplever att de gör något meningsfullt tillsammans med en person som har helt andra förutsättningar än de själva.

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli ledsagare åt en person med funktionsnedsättning eller om du har några frågor som berör ditt uppdrag.