Kontaktperson

Kontaktperson är ett personligt stöd för personer med funktionsnedsättning som saknar gemenskap med andra till exempel anhöriga, i arbetslivet eller fritidssammanhang.

Klicka här för att läsa sidans information på lättläst.

Syftet med insatsen ska vara att bryta isolering. I samband med utredning av behov av kontaktperson ska den sökandes övriga nätverk, till exempel närstående, arbetskamrater, grannar, god man och personal vägas in. Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan innebära besök i hemmet, telefonkontakt och gemensamma aktiviteter. Den sökande har ett stort inflytande i valet av kontaktperson, dock bör kontaktpersonen inte ha någon roll i personens liv, exempelvis en familjemedlem.

Ansökan om kontaktperson

För att ansöka kontaktar du kommunens LSS-handläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt. Kontaktperson beviljas personer med funktionsnedsättning som har rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Att bli kontaktperson

Är du intresserad av ett uppdrag som kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning?

Vi söker dig som är mellan 20 – 35 år gammal som är intresserad av att vara kontaktperson enligt LSS för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Att vara kontaktperson innebär att man är medmänniska/kompis för att minska den sociala isoleringen som lätt kan uppstå när man har ett funktionshinder.

Att vara kontaktperson innebär att man underlättar för den funktionshindrade att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa andra människor.

Att vara kontaktperson kräver ingen särskild yrkeskompetens. Däremot krävs ett stort personligt engagemang och intresse att hjälpa och stötta andra människor. Att vara kontaktperson fungerar som ett vanligt vänskapsförhållande.


Behöver du en kontaktperson?

Kontaktperson enligt LSS - vad är det?
Kontaktpersonen ska vara som en medmänniska och vän, någon att umgås med, gå ut och fika med eller gå på bio tillsammans med.
Ibland kan det vara bra att ha någon att bara sitta ner och prata med, man kan också ringa till varandra och prata i telefon en stund.
Din kontaktperson kan ge stöd åt dig så att du kan få kontakt med andra och att du ska kunna delta i olika aktiviteter så att du får en bra fritid.
Du kan själv välja din kontaktperson eller så föreslår vi en person. Det ska inte vara någon som du redan har en relation med, tex en familjemedlem. Kontaktpersonen behöver inte ha någon särskild utbildning.
Vi hjälper till så att du och kontaktpersonen kommer överens om hur ofta ni ska träffas och ha kontakt.

Kontaktpersonens ansvar
En kontaktperson ska föreslå och genomföra fritidsaktiviteter, skapa gemenskap och hjälpa dig att knyta kontakter utanför det egna hemmet.
Kontaktpersonen ska inte användas i situationer som kräver professionell social eller psyko-logisk kunskap.

Ersättning
Din kontaktperson får ett arvode och en omkostnadsersättning för sitt uppdrag som kontaktperson.
Omkostnadsersättningen är till för kontaktpersonens omkostnader i samband med uppdraget, om ni till exempel går på bio betalar du din biljett och din kontaktperson betalar sin.
Det finns inget krav på att din kontaktperson måste ha bil eller körkort.
Om du och din kontaktperson åker buss tillsammans betalar du din biljett och kontaktpersonen betalar sin.

Om du inte är nöjd med din kontaktperson
Du ska ta kontakt med enhetschefen i kommunen om du känner att du vill byta kontaktperson.

Tystnadsplikt och sekretess
Regler om tystnadsplikt och sekretess gäller för kontaktpersoner.
Din kontaktperson får alltså inte berätta för andra människor om dig och vad du och din kontaktper-son gör.

Hur får man en kontaktperson?
Du ansöker om att få en kontaktperson hos kommunens LSS-handläggare som du kan nå via service-center. Om du fått beviljat insatsen kommer respektive enhetschef höra av sig till dig. Om du får av-slag har du möjlighet att överklaga beslutet. Handläggaren hjälper dig med det.

Om du har synpunkter och klagomål
Om du känner dig missnöjd med något eller har förslag på hur vår verksamhet kan bli bättre, tar vi tacksamt emot dina synpunkter.

Under rubriken "Omsorg & hjälp" på kommunens webbplats finns det en länk som du kan följa för att lämna dina synpunkter
Du kan också lämna din synpunkt till oss på telefon 019 58 80 00, via e-post till social-namnd@kumla.se, med vanligt brev eller direkt till någon som job-bar inom kommunen.

Vill du bli kontaktperson?

Kontaktperson - vad är det?
Många personer med funktionsnedsättning (till exempel utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning) saknar vänskapsrelationer och har ett litet socialt nätverk. Därför finns det möjlighet att av kommunen bli beviljad kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Kontaktpersonens uppgift är att vara en medmänniska åt en person med funktionsnedsättning som behöver hjälp för att komma i kontakt med andra människor, för att komma ut i samhället och kunna delta i olika aktiviteter. Kontaktpersonen ska även kunna ge råd i okomplicerade vardagliga situationer. Man träffas ett antal gånger i må-naden och gör något som båda uppskattar. Gå på bio, fika, gå på stan, promenera, laga mat tillsammans, eller att sitta ned och prata med varandra. Det finns inte krav på någon speciell aktivitet eller på något visst antal timmar som man träffas utan det viktiga är själva samvaron.

Kontaktpersonens ansvar och uppgifter
Kontaktpersonen har ingen anställning utan ett uppdrag. Som kontaktperson ska du ha intresse av att skapa en relation som varar under en längre tid. För att bli kontaktper-son krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha tid att träffas regelbundet och finnas till för att lyssna. Man ska vara 18 år.

En överenskommelse görs i varje uppdrag om hur ofta man ska ha kontakt och när. Uppdraget brukar omfatta en träff i veckan och telefonkontakt där emellan men kan variera från uppdrag till uppdrag. En kontakt-person ska föreslå och genomföra fritidsaktiviteter, skapa gemenskap och hjälpa en person med funktionsnedsättning att knyta kontakter utanför det egna hemmet. Kontaktpersonen ska inte använ-das i situationer som kräver professionell social eller psykologisk kunskap.
Att bli kontaktperson berikar livet, såväl för dig själv som för den person som du stödjer.

Arvode och omkostnadsersättning
Du får ett och arvode och en omkostnadsersättning för ditt uppdrag som kontaktperson. Arvodet får du för att du tar ett uppdrag och det skall beskattas. När det gäller omkostnadsersättningen är det till för dina omkostna-der i samband med uppdraget, om ni till exempel går på bio betalar du din biljett och personen du är kontakt-person till betalar sin.
I ditt uppdrag är du olycksfallsförsäkrad till och från samt under den tid du utför uppdraget.
Vi har inget krav på att du har bil eller körkort. Om du skulle vilja använda egen bil under uppdraget utgår inte någon bilersättning och det är din egen trafikförsäkring som gäller.

Tystnadsplikt och sekretess
Som kontaktperson får du ett uppdrag från LSS-omsorgen, Kumla Kommun. Regler om tystnadsplikt och sekre-tess gäller för kontaktpersoner, likväl som för annan personal inom LSS-omsorgen.
Det är mycket viktigt att personen med funktionsnedsättning kan lita på sin kontaktperson.

Stöd
LSS-omsorgen ska förvissa sig om att kontaktpersonen har tillräckliga kunskaper om förvaltningen, lagens in-tentioner samt behov och önskemål för den person som har funktionsnedsättningen. De enskilda ärendena ska följas upp regelbundet.
LSS-omsorgen inbjuder alla som har uppdrag som kontaktperson till informationsträff vid minst ett tillfälle varje år.

Hur blir man kontaktperson
Om du är intresserad av att bli kontaktperson går det bra att skicka e-post eller ringa oss. Du kan också använda befintlig blankett som finns på hemsidan.
När vi fått din intresseanmälan bjuds du in till en informationsträff där du får utförlig information om vad ett uppdrag innebär och du kan också passa på att ställa frågor. Det kan göras kontroll i olika register till exempel polisens belastnings- och misstanke register.

Meningsfullt
Vi hoppas att du känner dig intresserad av och nyfiken på uppdraget som kontaktperson! Av erfarenhet vet vi att många kontaktpersoner tycker att de har ett väldigt roligt uppdrag och upplever att de gör något menings-fullt tillsammans med en person som har helt andra förutsättningar än de själva.
Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli kontaktperson åt en person med funktions-nedsättning eller om du har några frågor som berör ditt uppdrag.