Förhandsbesked

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. På så vis får du ett beslut innan du anlitar en arkitekt och har då ett bindande besked innan du planerar bygget vidare. Får du ett beslut om positivt förhandsbesked gäller beslutet i två år.

Kommunens översiktsplan

Kommunens översiktsplan beskriver hur marken i kommunen ska användas i framtiden. Översiktsplanen används som vägledande i bedömning om förhandsbesked.

Förhandsbesked utanför detaljplanelagt område

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område är det bra att söka förhandsbesked. Ansöker du om ett förhandsbesked innan bygglov, så får du reda på om platsen kan och får bebyggas innan du lägger pengar på att ta fram ritningar och andra handlingar inför ett bygglov. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande besked om att platsen får bebyggas, och beslutet gäller i två år.

Köper du en obebyggd fastighet utan ett positivt förhandsbesked, kan du riskera att köpa en fastighet som inte får bebyggas. Om du planerar att sälja en obebyggd fastighet så kan du innan försäljning ansöka om förhandsbesked, och på så vis vet eventuella köpare om den går att bebygga eller inte.

Om du vill stycka av en fastighet kan det vara lämpligt att först söka ett förhandsbesked, eftersom handläggningen hos Lantmäteriet som utför avstyckningen underlättas.

Förhandsbesked inom detaljplanerat område

Ibland är det bra med ett förhandsbesked även inom detaljplanelagda områden. Detaljplanen utgör i sig en typ av förhandsbesked. I en gammal detaljplan kan du som vill göra en bygglovspliktig åtgärd behöva ha trygghet innan du planerar vidare, eftersom det då är lättare att göra undantag från detaljplanen.

Handläggning av ett förhandsbesked

Handläggningstiden av ett förhandsbesked är 10 veckor. När du ansöker om förhandsbesked undersöker kommunen bland annat:

  • Förutsättningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.
  • Hur den nya bebyggelsen kommer att passa in med tanke på landskapsbild och närliggande bebyggelse.
  • Vilken typ av mark som tas i anspråk.
  • Närhet till fornlämningar, kulturmärkta områden och biotopskyddsområden.
  • Kommunen kommer även att ge grannar och andra som berörs möjlighet till att få yttra sig över din ansökan.

När kommunen är klar med handläggningen kommer du få ett beslut. Du kommer att få ta del av beslutsförslaget innan beslutet fattas.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av förhandsbesked. Läs mer om våra avgifter här.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förhandsbesked.