Strandskyddsdispens

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

100 meter

Det generella strandskyddet är 100 meter ut från strandkanten, både på land och i vattnet. Strandskyddet gäller vid sjöar, hav och vattendrag oavsett storlek.

Det här gäller inom strandskyddsområde

Inom strandskyddat område får man inte:

  • Uppföra ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för byggnad. Detta gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig, till exempel friggebod.
  • Ändra byggnad så att den kan användas till något annat än det ursprungliga ändamålet.
  • Utöka den privata zonen genom att, på strandskyddat område, ställa upp utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta eller rabatt.
  • Uppföra annan anordning, till exempel staket, brygga, väg eller parkeringsplats, som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur.
  • Utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.

Om du vill göra något av detta måste du ansöka om dispens från strandskyddet. För att det ska gå att ge dispens får åtgärden inte hindra allmänhetens tillträde till området eller påverka växt- och djurlivet negativt och det måste finnas "särskilda skäl" att genomföra den önskade åtgärden.

På naturvårdssverkets hemsida finns mer information om de särskilda skälen. Länk till annan webbplats.

Det är ett miljöbrott att utföra åtgärder som kräver strandskyddsdispens utan att ha fått dispens.

Sök strandskyddsdispens

Här finns en guide för vad som krävs för en strandskyddsansökan.