Avgifter

Riksdagen har beslutat att kostnaden för livsmedelskontrollen av livsmedelsverksamheter i Sverige ska täckas och betalas av den verksamhet som ska kontrolleras. Denna kontroll får inte vara skattefinansierad.

Det är kommunfullmäktige som beslutar hur stor avgift som ska tas ut per timme för livsmedelskontrollen. Timavgiften justeras årligen.

Registreringsavgift​

Då en livsmedelsverksamhet startas ska den registreras hos kommunens miljöenhet. Se anmälningsblanketten för registrering av livsmedelsverksamhet. För denna registrering tas en avgift ut som motsvarar en timmes kontrolltid. Denna avgift ska betalas även om det visar sig att verksamheten aldrig påbörjas.

Avgift efter genomförd kontroll

Från och med 1 januari 2024 tar vi ut en avgift efter att vi genomfört livsmedelskontroll. Detta kallas efterhandsdebitering. Du får betala för tiden som kontrollen tagit med förberedelser, kontroll på plats och efterarbete. Våra kostnader för kontrollen ska täckas av avgifter.

Avgift vid kontroll som inte var planerad

Om miljöenheten upptäcker brister i en verksamhet vid det planerade besöket så kan uppföljande kontrollbesök bli aktuella. Verksamheten får då betala en avgift för den tid som kommunen lägger ner på uppföljningen. Samma avgift tas även ut om kommunen får in klagomål från medborgare, t.ex. vid misstanke om matförgiftning som vid extra kontroller på plats visar sig vara befogade. Avgiften kan även omfatta till exempel provtagning av livsmedel med negativt resultat.