Skyltning

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Riktlinjer för skyltar

Kumla kommun har tagit fram dokumentet Skyltning i Kumla med riktlinjer för skyltning. Syftet är att alla på ett lätt och överskådligt sätt ska kunna ta del av regler som gäller för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Dokumentet ska också vara en vägledning vid val av skyltning och stöd vid bygglovgivningen. Skyltning i Kumla omfattar skyltar på byggnader samt fristående skyltar, skyltbelysning, affischer, banderoller, varuskyltning, flaggor och markiser. Med skyltar avses både skyltning i kommersiellt syfte och olika informationsskyltar.

Generellt gäller att skylten genom färg, form och format ska anpassas till den omgivande miljön och byggnaden. Skylten ska placeras på den byggnad där verksamheten bedrivs eller i direkt anslutning till verksamheten. Placeringen av skylten får inte innebära en fara för trafiksäkerheten eller skymma vägmärken.

Bygglov och andra tillstånd

Skyltar är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen (2010:900) inom detaljplanelagt område. Det behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en befintlig skylt. Det gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med reklam med flera. Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver inte bygglov. Däremot kan tillstånd i vissa fall krävas av Trafikverket och Länsstyrelsen för att sätta upp en skylt. För skyltar som placeras på offentlig plats krävs tillstånd av Polisen.

Att ansöka om bygglov

Ansökan om bygglov lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. När du ska lämna in en ansökan ska följande lämnas in:

  • en skriftlig ansökningsblankett
  • en ritning som visar på skyltens placering, mått, material, färg samt eventuell skyltbelysning.

Glöm inte att kontakta fastighetsägaren innan du ansöker om bygglov.