Köldmedier

Anmäl att du ska installera eller konvertera ett aggregat innehållande köldmedium. Se regler för kontroller med mera.

Köldmedier är ämnen som kan finnas i kyl, frys, luftkonditionering, ventilation och värmepumpar. Många köldmedier består av fluorerande växthusgaser, så kallade f-gaser, som kan påverka klimatet.

Bergvärmeanläggningar för enskilda hushåll, kylar och frysar till enskilda hushåll och så vidare omfattas inte av lagstiftningen.

Anmälan av installation eller konvertering

Du behöver göra en anmälan till kommunen om du

  • ska installera ett aggregat som innehåller köldmedier motsvarande minst 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter)
  • ska konvertera ett aggregat som innehåller köldmedier motsvarande minst 14 ton CO2e.

Du gör anmälan med en blankett som tillhandahålls av kylfirmorna.

Regelbunden kontroll

Om du har aggregat som innehåller köldmedier måste du enligt lagen kontrollera det med jämna mellanrum. Hur ofta du måste göra kontrollen beror på hur mycket köldmedier som anläggningen innehåller. Det som kontrolleras är om det läcker ut någon gas från aggregaten.


Kontroller ska göras:

Mängd köldmedia (CO2e)

Intervall för kontroll

0-5 ton

Ingen kontroll behövs

5-50 ton

Minst var tolfte månad

50-500 ton

Minst var sjätte månad

500 ton eller mer

Minst var tredje månad

Ett aggregat som innehåller över 500 ton CO2e köldmedier måste dessutom ha ett läckagevarningssystem. När läckagevarningssystem finns förlängs tiden mellan läckagekontroller till det dubbla.

Även vid installation av eller ingrepp i köldmedieaggregatet ska en kontroll utföras. Om det vid kontrollen upptäcks läckage av något slag ska det genast åtgärdas och rapporteras det till kommunens miljöenhet.

Om du har ett aggregat som ska kontrolleras varje år måste du föra en journal över allt du gör. Påfyllning, återfyllning, kontroll och så vidare ska föras in i journalen. Register ska föras över mängd köldmedier som finns och återvinns i samband med service, underhåll och bortskaffande.

Årlig kontrollrapport

Om den totala köldmediemängden motsvarar minst 14 ton CO2e ska du lämna in en årlig kontrollrapport. Den ska omfatta resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som vidtagits på aggregaten under det föregående året.

Årsrapporten ska skickas till kommunen och ska ha kommit in senast den 31 mars året efter att kontrollerna har skett.

Blankett för årsrapportering tillhandahålls av kylfirmorna.

Årsrapporten signeras av operatören och skickas till samhallsbyggnad@kumla.se

Certifiering av installatör eller reparatör

Endast kylfirmor som är person- och företagscertifierade får underhålla, installera och reparera köldmedieanläggningar.

Miljösanktionsavgift

För vissa överträdelser är kommunen skyldig att besluta om miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Det gäller till exempel om

  • din årsrapport inkommer för sent (efter 31 mars)
  • du inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall
  • du inte anmäler innan en anläggning ska tas i bruk.

Förordningen fastställer även avgiftens storlek.

Vill du veta mer?

För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med köldmedier.

Det finns regler för att producera, sälja, installera och använda fluorerade köldmedier. Detta regelverk kallas F-gasförordningen. På alltomfgas.se kan du se vilka regler som finns, för vem de gäller och när de gäller, se nedan.

Om fluorerande växthusgaser på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..