Oljeavskiljare

Alla oljeavskiljare ska anmälas till oss på myndighetsnämnden.

Installation av oljeavskiljare minskar den negativa påverkan på miljön. Oljeföroreningar som kommer ut via dagvattennätet ger en direkt nedsmutsning av miljön på t.ex. sjöar, vattendrag och grundvatten. Kommer olja ut i dagvatten inom ett vattenskyddsområde kan det få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen.

Det är viktigt att minska mängden olja som kommer till reningsverket eftersom olja försämrar reningsprocessen och kan skada den biologiska reningen. Med oljan följer föroreningar som avsätts i slammet, t.ex. tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ned. Vid för höga halter kan slammet inte återföras till jordbruksmark. När det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet ska en oljeavskiljare finnas.

Exempel på verksamheter där Kumla kommun kräver oljeavskiljare

  • bensinstationer
  • bilverkstäder
  • fordonstvättar
  • garage med golvavlopp
  • gör-det-själv-hallar
  • motor- och serviceverkstäder
  • olje- och kemikaliedepåer
  • parkeringshus
  • tanktvättar
  • åkerier

Regler och standard

Innan en oljeavskiljare installeras ska detta anmälas till kommunen.

Det är viktigt att oljeavskiljaren har rätt storlek/dimensionering. Vilken oljeavskiljare som är lämplig beror främst på vilket flöde som genereras till avskiljaren samt den tid som vattnet behöver vara i oljeavskiljaren för att olja ska hinna avskiljas. Dessutom ska den tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Principen för avskiljningen är att olja är lättare än vatten och lägger sig på ytan. Observera att oljeavskiljare inte är någon reningsanläggning utan ska fungera som ett skydd mot utsläpp av mineraloljor till avloppsnätet.

Tänk på att oljeavskiljaren ska uppfylla standarden SS-EN 858.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att det finns oljeavskiljare installerad.