Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att du ska hålla dig frisk. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar i Sverige.

Har du fått erbjudande om att få ditt dricksvatten analyserat av Arbets- och miljömedicin i Region Örebro län?

Just nu samarbetar Kumla och Hallsbergs kommuner med Arbets- och miljömedicin, som erbjuder fastighetsägare med egen brunn att delta i en studie där dricksvatten analyseras med avseende på metaller.

Erbjudandet har skickats ut med brev till fastigheter som är belägna i närheten av Kvarntorpsområdet och som har alunskiffer i berggrunden.

Fastighetsägare med egen brunn har eget ansvar för vattnets kvalitet och Livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar sitt vatten minst vart tredje år.

Erbjudandet från Arbets- och miljömedicin gäller analys av ett 10-tal metaller, men dricksvattnet kan även innehålla förhöjda halter av andra ämnen, samt bakterier och andra mikroorganismer. Därför kan det vara bra att även skicka in vattenprov till ett vanligt laboratorium för en fullständig analys.

Vid frågor om studien och erbjudandet kontakta:

Carin Pettersson, kemiingenjör

E-post: carin.pettersson@regionorebrolan.se

Tel: 019- 602 35 91

Livsmedelsverket handbok om dricksvatten från enskilda brunnar och mindre dricksvattenanläggningar ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns gränser för när dricksvatten anses vara tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn.

Du som fastighetsägare är ansvarig

Det är du som fastighetsägare och brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks samt åtgärdar problem. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Från och med 1 januari 2018 levererar inte kommunen vatten till enskilda brunnar. Inte heller om det råder bevattningsförbud.

Dricksvattnet bör kontrolleras

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten om de känner smakförändringar, om vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att det märks. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Finns det småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta prov på dricksvattnet, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Så här görs en vattenanalys

Vid en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Du som har egen brunn får själv ta kontakt med ett laboratorium om du vill få vattnet analyserat. Kommunen tillhanda håller inga provflaskor. Rekommenderat är att använda ett ackrediterat laboratorium och att analysen sker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Det finns företag som erbjuder snabbmetoder för att kontrollera dricksvattnet. Dessa snabbmetoder är ofta billiga men inte helt tillförlitliga och mäter ofta en parameter i taget. Vill du få råd om hur du tar prov på ditt dricksvatten eller om du vill ha hjälp med att tolka analyssvaret kan du kontakta vår miljöavdelning. Det tar ca tio dagar att få ett provsvar från de största laboratorierna.

Inlämning av prover

Prover som ska till SGS analytics kan du lämna in vid avloppsreningsverket, John Norlanders gata 15, på onsdagar klockan 07.30 - 12.30 för vidare transport till laboratoriet. Du lämnar proverna i skåpet som sitter utanför vår entrédörr.

Kostnad för att ta vattenprov

Kontakta respektive laboratorium för prisuppgift. Ofta har vattenanalyslaboratorierna paketerbjudanden som är billigast att beställa via webben.

Åtgärder vid dåligt vatten

Om analyssvaret visar att du har dåligt eller otjänligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita all­tid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. När det gäller problem med den mikrobiologiska kvaliteten ska alltid orsaken utredas först. Om vattnets dåliga kvalitet till exempel beror på förorening från avlopp bör avloppet åt­gärdas. I många fall behöver den egna brunnen förbättras. Det är vanligt att brunnens övre delar och lock är otäta så att till exempel ytligt vatten kan rinna in, vilket försämrar vattenkvaliteten. För att komma till rätta med problemet med kemiska ämnen i dricksvattnet behöver ibland filter installeras. Kon­takta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp kan du kontakta servicecenter 019- 58 80 00, som kan hjälpa dig att svara på de flesta frågor.

Miljöenheten har också telefontid varje vardag mellan 10.00-12.00. Ring växeln för att bli kopplad.