Översvämning i källaren

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete.

Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de bekymmer och skador man drabbas av.

Försäkringar

Det går inte att generellt säga vad försäkringen täcker vid översvämningsskador då försäkringsbolagen har olika villkor. Skador på byggnad och lös egendom som orsakats av att vatten strömmat ut från en trasig vatteninstallation i byggnaden brukar normalt ersättas av försäkringsbolaget.

Ersättning vid extrem väderlek

Vid källaröversvämning orsakad av regn eller snösmältning utgår i allmänhet inte någon ersättning om skadorna inträffat vid normala förhållanden. De flesta försäkringsbolag brukar däremot ersätta skador som uppkommit i samband med extrem väderlek. Detta gäller både då vatten tränger in i källaren genom avloppssystemet och då vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden.

Med extrem väderlek avser bolagen i allmänhet skyfall som har en intensitet av minst 1 millimeter per minut eller 50 millimeter per dygn. Skador i samband med extrem väderlek har ofta högre självrisk än övriga vattenskador.

Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för just din försäkring. Om du finner att din försäkring är otillräcklig så undersök möjligheten att teckna en tilläggsförsäkring.

Detta bör du tänka på om du drabbas av översvämning i källaren.

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäl översvämningen till VA-enheten

Vid källaröversvämning under torrväder bör man låta undersöka servisbrunnen. På så vis kan man konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i kommunens ledningar.