Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.

Därför byter vi ut din vattenmätare

All hantering av vattenmätare är reglerad enligt en lag som heter ”Lag om allmänna vattentjänster 2006:412”. Swedac är den myndighet som sedan tagit fram föreskrifter för hur vi ska uppfylla lagstiftningen. Den föreskrift som styr mätarhanteringen heter STAFS 2007:2. Utöver detta finns även Kumla kommuns ABVA, Allmänna bestämmelser vatten och avlopp.

Syftet med lagstiftningen är att skydda den enskilde konsumenten och att ingen ska betala för mer eller mindre vatten än det man faktiskt förbrukat.

Mätarbytet kostar inget

Bytet av vattenmätare kostar inget, utan ingår i den ordinarie VA-avgiften som alla abonnenter betalar. Däremot tar vi ut en kostnad på 500 kronor vid så kallat förgävesbesök. Det betyder att vi inte kunnat utföra bytet på grund av att du inte var hemma eller att du inte gjort de förberedelser som krävs.

All prissättning inom vår verksamhet är taxestyrd och beslutad i Kumla kommuns kommunfullmäktige.

När det är dags att byta din vattenmätare

Cirka två veckor innan det är dags för vattenmätarbyte kommer du att få ett brev från oss med information om mätarbytet och förslag på en tid. Passar tiden inte dig kontaktar du oss så fort som möjligt för att boka om tiden. Kontaktuppgifter finns i brevet. I brevet finns information om vad du som fastighetsägare måste kontrollera innan vi kommer.

Fastighetsägarens ansvar

Den så kallade förbindelsepunkten är normalt placerad 0,5 meter utanför tomtgräns och där fastighetens servisledning ansluter till kommunens nät.

Som fastighetsägare ansvarar och äger du alla ledningar och VA-installationer innanför förbindelsepunkten, med undantag för själva vattenmätaren som kommunen äger.

Om en skada på fastighetens VA-installation uppstår vid mätarbyte så är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärd och kostnader.

Vårda mätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarplatsen är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Du ansvarar också för att vårda vattenmätaren. Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Ventilerna måste fungera

Mätarplatsens anordningar vid vattenmätaren skall vara fastmonterade i vägg och ha fungerande manuella avstängningsventiler före och efter mätaren. Det är viktigt att ventilerna fungerar, dels för att du som fastighetsägare ska kunna stänga av vid en eventuell vattenläcka och för att vi ska kunna byta din vattenmätare.

Mätaren ska vara lätt att komma åt

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Det innebär att det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning.