Avlopp

Avloppsvatten, eller så kallat spillvatten, som kommer från tätorterna och tätortsnära bebyggelse tas om hand av avloppsreningsverket.

Avloppsverket är dimensionerat för 30 000 personekvivalenter. I dag är cirka        17 000 personer anslutna till nätet. Till detta kommer avloppsvatten från industrierna.

Avloppsverket renar både hushållspillvatten och industrispillvatten, cirka 2,5 miljoner kubikmeter per år. Vattnet är renat till 97 procent på biologiskt nedbrytbara ämnen och till 97 procent på fosfor.

I avloppsverket omvandlas avloppsvattnet till tre olika slutprodukter; renat avloppsvatten, slam och biogas.

Pumpstationer

Det totala antalet avloppspumpstationer i Kumla är 18 stycken. Från pumpstationerna pumpas vattnet till avloppsreningsverket. Det mesta vattnet rinner i självfallsledningar.

Avloppsreningsverket

Vattnet passerar genom avloppsverket under en tid av cirka 24 timmar. Då har cirka 7 000 kubikmeter vatten renats med 97 procents rening. Vattnet rinner sedan till vår våtmark, där vattnet cirkulerar och det mesta av näringsämnena tas upp av vass som växer där. Vattnet går vidare till Kumlaån, Täljeån, Kvismaren, Hjälmaren, Mälaren och slutligen till Östersjön.

Kumla avloppsreningsverk är ett trestegs verk med mekanisk-, biologisk- och kemisk rening.

Kapacitetsutredning

Efter översvämningarna i Kumla 2015 beställde försäkringsbolagen som företräder drabbade fastighetsägare en utredning av kommunens avloppsnät. Utredningen visar att avloppsnätet har kapacitet att klara ett så kallat tioårsregn, så som kraven säger.