Avlopp

Avloppsvatten, eller så kallat spillvatten, som kommer från tätorterna och tätortsnära bebyggelse tas om hand av avloppsreningsverket.

Avloppsverket är dimensionerat för 30 000 personer. I dag är cirka 17 000 personer anslutna till nätet. Till detta kommer avloppsvatten från industrierna.

Avloppsverket renar både hushållspillvatten och industrispillvatten, cirka 2,5 miljoner m3/år. Vattnet är renat till 97 % på biologiskt nedbrytbara ämnen och till 97 % på fosfor.

I avloppsverket omvandlas avloppsvattnet till tre olika slutprodukter; renat avloppsvatten, slam och biogas.

Pumpstationer

Det totala antalet avloppspumpstationer i Kumla är 16 stycken. Från pumpstationerna pumpas vattnet till avloppsreningsverket. Det mesta vattnet rinner i självfallsledningar.

Avloppsreningsverket

Vattnet passerar genom avloppsverket under en tid av cirka 24 timmar. Då har cirka 7 000 m3 vattenrenats med 97 % rening. Vattnet rinner sedan till vår våtmark, där vattnet cirkulerar och det mesta av näringsämnena tas upp av vass som växer där. Vattnet går vidare till Kumlaån, Täljeån, Kvismaren, Hjälmaren, Mälaren och slutligen till Östersjön.

Kumla avloppsreningsverk är ett trestegs verk med mekanisk-, biologisk- och kemisk rening.

Kapacitetsutredning

Efter översvämningarna i Kumla 2015 beställde försäkringsbolagen som företräder drabbade fastighetsägare en utredning av kommunens avloppsnät. Utredningen visar att avloppsnätet har kapacitet att klara ett så kallat tioårsregn, så som kraven säger. Längre ner på sidan kan du läsa eller ladda ner utredningen och bilagorna.