Anslut till kommunens nät

Det kan finnas möjlighet att ansluta din fastighet till kommunalt vatten- och avloppsnät, även om de ligger utanför det kommunala VA-verksamhetsområdet. Här får du en överblick över hur du kan gå tillväga för att ansluta din fastighet.

Inom det område som kallas kommunalt verksamhetsområde ansvarar kommunen för utbyggnad och skötsel av VA-ledningar. Alla tätorter i Kumla kommun ingår i VA-verksamhetsområde.

Du som äger en fastighet utanför tätorterna kan ha möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet. Du kan ansluta enbart dricksvatten eller både dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Vi utreder möjligheten när vi får in din ansökan

Du ansöker om möjligheten att ansluta till det kommunala VA-nätet via vår e-tjänst. Länken till e-tjänsten hittar du längst ner på den här sidan.

När din ansökan kommer in utreder vi om det finns möjlighet och kapacitet i ledningsnätet för att ansluta ytterligare fastigheter, och vad anläggningsavgifen skulle bli för att ansluta just din fastighet. Om det finns möjlighet upprättar kommunen ett avtal gällande anslutning och rätt att nyttja det kommunala VA-nätet, som du sedan får skriva på.

Ägande och ansvar för servisledningar mellan förbindelpunkt och fastighet

Kommunen upprättar en förbindelsepunkt där du får ansluta dina servisledningar till det kommunala VA-nätet. Förbindelpunkten upprättas i nära anslutning till kommunens va-nät och du ansvarar för att dra ledningen från förbindelsepunkten fram till din fastighet. Du äger och ansvarar för servisledningar mellan förbindelpunkt och fastigheten. 

Flera fastighetsägare på samma anslutning

Är ni två eller fler fastighetsägare som vill ansluta till samma förbindelsepunkt, behöver ni bilda gemensamhetsanläggning hos Lantmäteriet.

Ledningar över annans mark

Om du måste dra servisledningarna över annans mark behöver du alltid tillstånd av berörd markägare. Vi rekommenderar att du ansöker om ledningsrätt eller servitut hos Lantmäteriet.

Ansvar för vattenmätare

Din fastighets vattenförbrukning fastställs genom mätning om inte kommunen bestämmer annat. Kommunen äger och tillhandahåller vattenmätaren. Mätarens dimension, antal mätare, slag av mätare bestäms av kommunen med ledning av fastighetsägarens uppgifter. Du som fastighetsägare ska bekosta nödvändiga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Mätarens plats ska vara godkänd av kommunen.

Kostnader för anslutning

Du som fastighetsägare ansvarar själv för alla kostnader för grävning fram till anslutningspunkten samt alla övriga kostnader som anslutningsarbetet för med sig.

Anläggningsavgift och löpande avgift enligt VA-taxa

Du betalar en anläggningsavgift som är en engångsavgift, och en brukningsavgift årligen enligt kommunens VA-taxa.

Anläggningsavgiften varierar beroende på hur många serviser du ska ansluta till, dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Den beror även på fastighetsytan, antal lägenheter och storleken på vattenmätaren. Anläggningsavgiften för att ansluta just din fastighet får du svar på när du gör din ansökan.