Små avloppsanläggningar

Sommarstuga

Ansök om tillstånd för att installera små avloppsanläggningar

Avloppsvatten innehåller näringsämnen och smittförande ämnen som kan orsaka skada i omgivande miljö och dricksvattentäkter.

Du behöver tillstånd för att

 • inrätta ny avloppsanläggning med WC. (Även sluten tank för WC)
 • ansluta WC till ett befintligt avlopp för bad- disk- och tvättvatten
 • inrätta avloppsanläggning utan WC (bad-, disk- och tvättvatten) inom vattenskyddsområde och detaljplanelagt område.

Du behöver anmäla innan du börjar

 • Inrätta avloppsanläggning utan WC (bad- disk och tvättvatten) inom övriga områden i kommunen
 • ändra en befintlig avloppsanläggning.

Du behöver inte söka tillstånd eller anmäla om du bara vill inrätta en torr toalett. Till exempel mulltoa, förbränningstoalett eller utedass. Men om du vill ta hand om din latrin eller ditt urin själv ska du söka dispens för det hos miljöenheten.

Blanketten hittar du längst ner på sidan under relaterade e-tjänster.

 
Börja aldrig bygga en avloppsanläggning innan du fått tillstånd. Om du gör det kan du få betala en avgift, en så kallad miljösanktionsavgift (straffavgift).
  

Avgift

Du betalar en avgift för kommunens handläggning av din ansökan eller anmälan. Om din ansökan saknar uppgifter förlängs handläggningstiden och din avgift blir högre.

Se avgifter i Kumla kommuns miljötaxa, som finns längre ner på denna sida.

Innan du skickar in din ansökan

Kontakta ett sakkunnigt företag

För de flesta är det en stor investering att anlägga ett enskilt avlopp.

Om anläggningen utförs felaktigt kan det bli mycket dyrt att göra om i efterhand. Ta därför hjälp av en sakkunnig entreprenör.

Fråga entreprenören om erfarenhet och utbildningsnivå, samt be om referenser.

Det är ett krav att entreprenören som ska anlägga avloppet har kunskap och erfarenhet

 • av att anlägga avlopp
 • om den ansökta avloppsanläggningen

Det är dock inte ett krav att entreprenören är diplomerad eller på annat sätt certifierad.

Det är alltid du som fastighetsägare som är ytterst ansvarig för att lämna in korrekta uppgifter och att ditt avlopp motsvarar lagens krav.

Välj typ av avloppsanläggning

Innan du ansöker om tillstånd måste du utreda vad som är ett lämpligt val av avloppsanläggning på platsen. Det gör du tillsammans med din entreprenör.

Var noggrann! När miljöenheten gör din tillståndsprövning krävs bra underlag för att du ska kunna beviljas ett tillstånd. En bristfällig ansökan medför

 • dyrare ansökningsavgift
 • längre handläggningstid
 • risk att du får avslag på din ansökan

Kom ihåg att du får betala en avgift för din ansökan även om den avslås.

Läs kommunens riktlinjer för små avlopp

Kommunen har riktlinjer för prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar. De är ett stöd för dig som invånare och din entreprenör. De är också ett stöd för handläggare och beslutsfattare. Vi rekommenderar att du läser igenom riktlinjerna noggrant innan du skickar in din ansökan.

Se riktlinjer för små avlopp som finns längre ner på denna sida.

Kolla vilken skyddsnivå som gäller hos dig

Sverige är indelat i områden med normal och hög skyddsnivå för avlopp. I områden med hög skyddsnivå gäller hårdare krav på rening av näringsämnen och smittförande ämnen innan vattnet får släppas ut i omgivande miljö.

Vilken skyddsnivå som gäller där du bor hittar du i Länsstyrelsens verktyg GIS-stöd Länk till annan webbplats.. Ta gärna hjälp av din entreprenör.

 
Om du är osäker kan du kontakta miljöenheten i Kumla för rådgivning om vilken skyddsnivå som gäller hos dig: miljoenheten@kumla.se

 

Vägledning - teknikval för anläggningar inom olika skyddsnivåer

Skyddsnivån avgör vilken typ av anläggning du ska ha.

Denna vägledning är hämtad från kommunens riktlinjer för prövning och tillsyn av små avloppanläggningar. Länk till annan webbplats.

Normal skyddsnivå - hälsoskydd

 • Slamavskiljare och infiltration.
 • Slamavskiljning och markbädd eller biomoduler med utlopp till singeldike eller stenkista.
 • Slamavskiljning och tät markbädd eller biomoduler med utlopp till singeldike eller stenkista.
 • WC till sluten tank (extremt snålspolande eller vakuum).
 • Minireningsverk med utlopp till singeldike eller stenkista.
 • Minireningsverk med utlopp till efterpolering (Infiltration, markbädd eller biomoduler).
 • Torr toalett (dass, mulltoa med flera).

Hög skyddsnivå - hälsoskydd

 • Slamavskiljning och tät markbädd eller biomoduler med utlopp till singeldike eller stenkista, med utlopp på tillräckligt skyddsavstånd.
 • WC till sluten tank (extremt snålspolande eller vakuum).
 • Minireningsverk med utlopp till efterpolering (Infiltration, markbädd eller biomoduler).
 • Torr toalett (dass, mulltoa med flera).

Normal skyddsnivå - miljöskydd

 • Slamavskiljare och infiltration.
 • Slamavskiljning och tät markbädd eller biomoduler med utlopp till singeldike eller stenkista. För markbäddar krävs fosforavlastning.
 • WC till sluten tank (extremt snålspolande eller vakuum).
 • Vissa fabrikat av minireningsverk med utlopp till singeldike eller stenkista.
 • Minireningsverk med utlopp till efterpolering (Infiltration, markbädd eller biomoduler).
 • Torr toalett (dass, mulltoa med flera).

Hög skyddsnivå - miljöskydd

 • Slamavskiljare och infiltration - kan användas där endast hög skyddsnivå för fosfor krävs.
 • Slamavskiljning och tät markbädd eller biomoduler med utlopp till singeldike eller stenkista - vissa fabrikat. För markbäddar krävs fosforavlastning.
 • WC till sluten tank (extremt snålspolande eller vakuum).
 • Vissa fabrikat av minireningsverk med utlopp till singeldike eller stenkista.
 • Minireningsverk med utlopp till efterpolering (Infiltration, markbädd eller biomoduler).
 • Torr toalett (dass, mulltoa med flera).

Ta reda på avstånd till dricksvattenbrunnar

Ditt val av anläggning kan begränsas av vilket avstånd du har till dricksvattenbrunnar. Läs mer om det i kommunens riktlinjer för små avlopp Länk till annan webbplats. innan du skickar in din ansökan. Vi beviljar inte tillstånd med otillräckliga skyddsavstånd.

Mellan infiltration och vattentäkt ska avståndet vara minst 50 meter. Om vattentäkten ligger nedströms infiltrationen kan ett längre avstånd behövas.

Mellan utlopp från markbädd eller minireningsverk och vattentäkt ska avståndet vara minst 30 meter.

Gräv provgrop för att ta reda på högsta grundvattennivå och göra markundersökning

Om du vill välja en avloppsanläggning som är markbaserad så måste du utreda:

 • den högsta förväntade grundvattennivån på platsen
 • om marken är lämplig för infiltration eller om markbädd är mer lämpligt

Du behöver gräva en provgrop på platsen för att utreda det.

Innan du gräver din provgrop bör du kontrollera

 • om det finns fornlämningar i området
 • vem som äger marken
 • var grannars vatten- och elledningar går

En provgrop ska grävas där anläggningen är tänkt att placeras . Den ska vara minst 2,5 meter djup, eller tills man når grundvatten eller berg.

Boka in platsbesök med miljöinspektör

Miljöenheten vill inspektera provgropen i samband med din ansökan. Tänk på att boka in ett platsbesök med en miljöinspektör i god tid. Provgropen ska stå öppen minst ett dygn innan inspektionen.

Beräkna grundvattennivån

Du beräknar grundvattennivån genom att mäta vattennivån i din provgrop. För markbaserad rening ska avståndet mellan spridningslagrets underkant och högsta grundvattenytan vara minst 1 meter under hela året. Då får man tillräcklig rening och skydd av grundvattnet.

Det ska också vara 1 meter mellan spridningsledningar och underliggande berg.

För att reningen i en infiltrationsanläggning ska fungera ska avståndet mellan infiltrationsnivån och den högsta dimensionerade grundvattennivån (den omättade zonen) vara minst 1 meter under större delen av året.

Om det finns risk för höga grundvattennivåer under delar av året på platsen måste ditt avlopp anläggas över marknivån. Det kallas upphöjd eller upplyft markbaserad rening och säkerställer att reningen är tillräcklig hela året.

Grundvattennivån varierar mycket under året, och det är vanligt med risk för höga grundvattennivåer i Hallsberg.

Siktanalys eller perkolationsprov

Om du vill anlägga en infiltration istället för en markbädd krävs en siktanalys eller perkolationsprov.

Vid en siktanalys tas två jordprov från provgropen. Provgropen ska vara grävd på den plats det är tänkt att infiltrationen ska vara.

Ett prov tas på nivå i markprofilen där anläggningens botten (schaktbotten) ska läggas, cirka 1 meter ovan grundvattenytan eller berg.

Det andra provet tas på den nivå som spridarrören förväntas placeras.

Jordprovet lämnas till ett laboratorium som utför siktanalyser.

Exempel på ackrediterade laboratorier hittar du på www.avloppsguiden.se. Länk till annan webbplats.

Resultatet av siktanalysen används för att beräkna storleken på infiltrationsytan. Av svaret skall också provtagningsdjupet framgå. Resultatet av siktanalysen ska skickas med i din ansökan.

Vissa firmor som dimensionerar avloppsanläggningar begär in perkolationsprov i stället för siktanalys. Följ instruktionen som ges från det företag du anlitar.

Illustration som visar var i provgropen jordprover ska tas

Illustration som visar var i provgropen jordprover ska tas.

Skicka in din ansökan eller anmälan

När du tillsammans med din entreprenör valt vilket avlopp som ska anläggas ska du skicka in en ansökan eller anmälan.

Du skickar din ansökan eller anmälan med e-post till: miljoenheten@kumla.se.

Din ansökan om tillstånd eller anmälan ska innehålla

 • Fullt ifylld blankett med påskrift
 • Situationsplan - om det finns grannar med dricksvattenbrunn inom 100 meter från anläggningen
 • Sektionsritning - gäller markbaserad rening
 • Grannintyg - om det finns grannar med dricksvattenbrunn inom 100 meter från anläggningen
 • Information om vald teknisk lösning, teknisk beskrivning
 • Information om jordart och grundvattendjup
 • Täthetskontroll av slamavskiljare - om du vill använda en befintlig
 • Fullmakt - om din entreprenör ska företräda dig

Mer om bilagorna som ska skickas med

Situationsplan

Exempel på situationsplan Länk till annan webbplats.

Situationsplanen ska vara i skala 1:400 - 1:800. och ska visa

 • husets placering
 • alla fastighetsgränser
 • placering av alla komponenter i avloppsanläggningen. Slamavskiljare bör placeras minst 10 meter från bostadshuset och minst 4 meter från fastighetsgränsen.
 • storlek på anläggning: bredd och längd
 • utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten (där avloppsanläggningen slutar), inklusive transportvägar (till exempel dike, kulvert, dräneringsrör) till den slutliga recipienten
 • egen och grannars dricksvattenbrunn med avstånd till anläggning
 • norrpil

Kartan ska också ha underskrifter från grannar med vattentäkt inom 100 meter från anläggningen.

Grannintyg och påskriven situationsplan

Om dina grannar har dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen måste du informera dem om att du vill anlägga avloppet. De ska också skriva på ett grannintyg och situationsplanen.

Om anläggningen placeras på någon annans fastighet behöver du söka servitut eller skicka in grannintyg.

Grannintyg för installation av små avlopp Länk till annan webbplats.

Om grannintyg och påskriven situationsplan saknas i din ansökan skickar miljöenheten ut den på samråd till alla grannar med fastighet inom 100 meter från er avloppsanläggning. Detta medför högre ansökningsavgift och längre handläggningstid.

Sektionsritning med mått

Exempel på sektionsritning Länk till annan webbplats.

Ska endast skickas med om din ansökan gäller markbaserad rening, inklusive efterpolering minireningsverk inom område med hög skyddsnivå.

En sektionsritning visar hela avloppsanordningen i genomskärning, från den utgående ledningen från huset till utsläpp i mark eller dike.

Ritningen ska visa

 • byggnaden som avloppsanordningen ska utgå från
 • avloppsanordningens placering i djupled. Samtliga delar ska framgå, till exempel slamavskiljare, fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn, reningssteg, fosforfälla och poleringssteg.
 • avstånd i meter mellan anordningens olika delar
 • ledningarnas lutning
 • reningsstegets utformning, till exempel längd på spridningsledningar, fraktion och tjocklek på spridningslager, förstärkningslager och återfyllnadsmaterial
 • eventuell utsläppspunkt i dike, åkerdränering eller liknande
 • grundvattennivån

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning från leverantören som behövs för att bedöma anläggningen som din ansökan avser.

Du behöver redovisa ritningar samt tekniska beskrivningar med de uppgifter som är nödvändiga för att kunna bedöma

 • reningsfunktion
 • drift
 • behov av övervakning av avloppsanläggningen.

Detta omfattar

 • en översiktlig beskrivning av avloppsanläggningens dimensionering, uppbyggnad och funktion
 • dokumentation av reningsresultat enligt leverantörens uppgifter.

Täthetskontroll - Om du ska använda en befintlig slamavskiljare

Om du ska använda en befintlig slamavskiljare när du inrättar en ny avloppsanläggning ska du kontrollera den så att den är hel och fungerar som den ska.

Du ska fylla i blanketten för täthetskontroll av slamavskiljare och skicka med dem i din ansökan. På blanketten finns det instruktioner om hur du gör kontrollen.

Blankett för täthetskontroll av slamavskiljare Länk till annan webbplats.

Fullmakt - om din entreprenör ska företräda dig

Om entreprenören ska företräda dig som är fastighetsägare under ansökningsprocessen, ska en fullmakt bifogas.

När du skickat in din ansökan eller anmälan

En handläggare på miljöenheten tittar på din ansökan inom 2 veckor efter att vi tagit emot den. Om det saknas uppgifter i ansökan får du ett beslut om att skicka in de saknade uppgifterna.

 
Det är viktigt att du kompletterar i tid. Annars avvisas din ansökan och du får betala för den tid handläggaren har lagt ner utan att få ett tillstånd.

När du lämnat in en komplett ansökan med bilagor granskar vi den och tar kontakt med dig eller din entreprenör.

Vi gör därefter ett platsbesök. Då görs en bedömning om den föreslagna anläggningen och placeringen är lämplig utifrån förhållandena på din fastighet.

 
Om det är mycket snö vid tiden för platsbesöket kan det behöva vänta tills vädret är mildare. Handläggningstiden blir då längre än vanligt, vilket du behöver ta med i din planering.

Efter platsbesöket fattar handläggaren beslut i ärendet. Tillstånd kan beviljas eller avslås. Om det avslås kan du överklaga beslutet.

När avloppet är klart - skicka in kontrollrapport

När avloppet är klart ska du lämna in en kontrollrapport med bilder från anläggningens olika lager till kommunen.

Kontrollrapport av små avlopp Länk till annan webbplats.

Anmäl installation av fosforrening

Om du har en markbädd och ska komplettera denna med extra fosforrening anmäler du det till kommunen. Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med e-post. Du kan också skicka blanketten med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Anmälan om installation av fosforrening till befintlig avloppanläggning Länk till annan webbplats.

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

Om du själv ska ta hand om ditt fosforfiltermaterial, måste du ansöka om dispens.

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermateral Länk till annan webbplats.

Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter, telefon 019-58 80 00. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.

Miljöenheten har också telefontid varje vardag mellan 10.00-12.00. Ring växeln för att bli kopplad.