Vatten tränger in genom källarvägg eller -golv

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Vid nybyggnad av hus med källare tillåts inte längre direkt anslutning av husdränering till kommunens dagvattenförande ledning. Idag krävs pumpning av dräneringsvattnet, då tillåten trycknivå för dagvatten är lika med marknivå. Pumpning är då det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. Dräneringsvattnet som är ett rent vatten skall därmed inte belasta vårt reningsverk genom att kopplas till spillvattenledningen som har skett längre tillbaka i tiden. Detta tillåts inte idag!

Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera pump för dräneringsvattnet.

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens dräneringssystem inte förmår att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken till detta kan antingen vara att tillströmningen av grundvatten från omgivande markområden är ovanligt stor eller att dräneringssystemet är bristfälligt.

Exempel på det senare är:

 • att dräneringsrören är skadade eller lutar åt fel håll
 • att dräneringsrören är igensatta av trädrötter eller järnutfällningar
 • att dräneringsrören är igensatta av sand
 • att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet är helt eller delvis fylld med slam

Av erfarenhet vet man att dräneringssystem försämras med tiden. Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år.

Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder invid källarväggen

Exempel på skyddsåtgärder

 • Lägg om dräneringsledningarna.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande markområden.
 • Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningarsesid17.,
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
 • Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt.