Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatten eller andra yttre öppningar

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor etcetera. För att undvika denna typ av översvämning bör man hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatter.

Exempel på skyddsåtgärder

  • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
  • Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart.
  • Sätt tak över källartrappa och led bort regnvattnet på lämpligt sätt för att avlasta.
  • Garaget kanske ej används som garage längre. Fyll igen garagenedfarten om gatan utanför huset ligger i en svacka där risken är stor för att regnvatten samlas.
  • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 centimeter räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
  • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till markytan eller leds till en stenkista.
  • Håll rent i garagenedfarter och utvändiga källartrappor med brunnar. Rensa brunnarna!