Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem

Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. VA-enheten kan hjälpa dig med uppgift om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan. I bygglov för äldre fastigheter med källare fanns i regel krav på installation av skyddsanordning för att hindra vatten från gatuledningen att tränga in i fastigheten. Det är fastighetsägarens ansvar att dessa skyddsanordningar underhålls.

Exempel på skyddsåtgärder

  • Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem,
  • Underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
  • Installera pump för avloppsvattnet från källarplanet,
  • Om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem ska fastighetsägaren snarast se till att även de privata ledningarna separeras.

I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets källare. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på kommunens ledningar ute i gatan.

Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten (ansvarsgränsen) som i regel är belägen strax utanför tomtgränsen.

Avloppsstopp kan orsakas av:

  • att ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar
  • att något större föremål fastnat i ledningen
  • att trädrötter växt in genom rörskarvar
  • att fett avsatts i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Genom att lyfta på locket på den servisbrunn som normalt finns i förbindelsepunkten kan man avgöra om felet ligger på fastighetens ledning eller på kommunens ledning.