Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem

Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. VA-enheten kan hjälpa dig med uppgift om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan. I bygglov för äldre fastigheter med källare fanns i regel krav på installation av skyddsanordning för att hindra vatten från gatuledningen att tränga in i fastigheten. Det är fastighetsägarens ansvar att dessa skyddsanordningar underhålls.

Exempel på skyddsåtgärder

  • Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem,
  • Underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
  • Installera pump för avloppsvattnet från källarplanet,
  • Om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem ska fastighetsägaren snarast se till att även de privata ledningarna separeras.

I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets källare. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på kommunens ledningar ute i gatan.

Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten (ansvarsgränsen) som i regel är belägen strax utanför tomtgränsen.

Avloppsstopp kan orsakas av:

  • att ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar
  • att något större föremål fastnat i ledningen
  • att trädrötter växt in genom rörskarvar
  • att fett avsatts i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Genom att lyfta på locket på den servisbrunn som normalt finns i förbindelsepunkten kan man avgöra om felet ligger på fastighetens ledning eller på kommunens ledning.